Oskrba s pitno vodo

Skrbimo, da v vaš dom priteče voda izpod Alp.

O OSKRBI S PITNO VODO

Upravljamo z več kot 180 km primarnega in sekundarnega javnega vodovodnega omrežja v občini Kamnik. Z rednim vzdrževanjem omrežja, objektov in naprav skrbimo, da čista pitna voda iz zajetij neokrnjene narave priteče v vaš dom. Za kvalitetno in ažurno vzdrževanje je pomembno, da se redno izvaja nadzor nad slehernim vodovodnim sistemom. Vodovodni sistemi se nadzorujemo preko daljinskega nadzora in osebno preko obiska ter pregleda objektov in naprav s strani nadzornikov. Nadzorniki skladno z načrtom HACCP pregledujejo vse objekte za oskrbo s pitno vodo. Sistem nadzora omogoča stalen pregled nad dogajanjem na vodovodnem omrežju in tudi čim prejšnja popravila v primeru okvar. Omeniti pa je potrebno, da je nepogrešljiva prav komunikacija oziroma obveščanje s strani naših uporabnikov, ki nam nemalokrat olajšajo dolgo in zapleteno odkrivanje okvar. Vzdrževanje vodovodnega sistema ima velik pomen pri zagotavljanju kakovostne pitne vode. Intenzivno odpravljanje napaksanacijska in redna vzdrževalna dela, so pomembni ukrepi za zagotavljanje in ohranjanje kakovostne pitne vode in preprečevanje daljših motenj pri oskrbi z vodo.

VODOVODNI SISTEM OSKRBOVANA NASELJA ŠTEVILO UPORABNIKOV PRIPRAVA PITNE VODE
1578 KAMNIK – IVERJE Briše, Hrib pri Kamniku, Jeranovo, Kamnik, Košiše, Laniše, Mekinje, Nevlje, Oševek, Podgorje, Rudnik pri Radomljah, Soteska, Šmarca, Tučna, Tunjice, Tunjiška Mlaka, Volčji Potok, Vrhpolje pri Kamniku 21.168 Pitna voda se v normalnih razmerah ne pripravlja – klorinatorja sta v pripravljenosti
1579 – KAMNIŠKA BISTRICA Bistričica, Brezje nad Kamnikom, Godič, Kregarjevo, Kršič, Okroglo, Podjelše, Spodnje Stranje, Stahovica, Vodice nad Kamnikom, Zagorica nad Kamnikom, Zgornje Stranje, Zduša Županje Njive 2.831

UV dezinfekcija

(klorinator je v pripravljenosti)

1580 – POREBER – MARKOVO Poreber, Markovo 218 Dezinfekcija z natrijevim hipokloritom
1581 – PŠAJNOVICA Gabrovnica, Laseno, Pšajnovica 143 UV dezinfekcija in dezinfekcija z natrijevim hipokloritom
2989 – VRANJA PEČ – VELIKA LAŠNA Velika Lašna 103 Pitna voda se dovaža s cisterno – priprava z natrijevim hipokloritom
2990 – PALOVČE Spodnje Palovče, Trobelno pri Palovčah, Vranja Peč, Zgornje Palovče 137 Dezinfekcija z natrijevim hipokloritom
2991 – ČRNA PRI KAMNIKU Črna pri Kamniku 119 Dezinfekcija z natrijevim hipokloritom
2992 – GOZD – KALIŠE Gozd, Kališe, Zavrh pri Črnivcu, Studenca 282 Dezinfekcija z natrijevim hipokloritom

AKTUALNE INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

PRIPOROČILA ZA RAVNANJE PO ZAKLJUČENI MOTENI OSKRBI S PITNO VODO

Do motene oskrbe s pitno vodo na javnem vodovodnem omrežju prihaja zaradi načrtovanih ali interventnih posegov na vodovodnem omrežju. Voda je po prekinitvi včasih lahko belo obarvana ali motna. Prihaja lahko tudi do motenj pritiska v vodovodnem omrežju.   Kako ravnati...

PRIPOROČILA ZA VARČNO RABO VODE V POLETNIH MESECIH

Končno smo dočakali toplejše dni, ki smo se jih zagotovo vsi razveselili. S poletnimi temperaturami pa se je začela tudi sezona polnjenja domačih bazenov. Polnjenje bazenov je povzročilo, da je na nekaterih območjih prišlo do hitrejše izpraznitve rezervoarjev, kar...

NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV
ČLEN1 VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
12. Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave. Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oz. upravnika objekta. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dneh urah.

1.     Osebno (telefonsko, po E-pošti)2

2.     S pisnim obvestilom v nabiralniku oz. na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja (pri več stanovanjskih stavbah)

3.     Pisno obvestilo upravniku večstanovanjske stavbe

17. V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode – če je podana potencialna nevarnost za zdravje odjemalcev Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 2 urah (obvešča se vsak dan do preklica)3

1.     Radio Prvi

2.     Spletna stran podjetja in spletna stran občine Kamnik

3.     Facebook stran podjetja in spletni portal Kamnik.info

4.     Osebno (telefonsko ali po e-pošti) – večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

5.     Spletna aplikacija Telegram

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa 6.     Aplikacija obveščanje NIJZ, ZIRS in NLZOH
17. V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe.

1.     Spletna stran podjetja in spletna stran občine Kamnik

2.     Facebook stran podjetja in spletni portal Kamnik.info

3.     Osebno (telefonsko ali po e-pošti) – večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

4.     Spletna aplikacija Telegram

18. Letno poročilo o skladnosti Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca za preteklo leto)

1.     Lokalno glasilo Kamničanka

5.     Spletna stran podjetja in spletna stran občine Kamnik

31. V primeru odstopanja posameznih vrednosti parametrov od zakonsko dovoljenih – na podlagi dovoljenja Ministrstva za zdravje Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v 7 dneh3

1.     Radio Prvi

2.     Spletna stran podjetja in spletna stran občine Kamnik

3.     Facebook stran podjetja in spletni portal Kamnik.info

4.     Osebno (telefonsko ali po e-pošti) – večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

5.     Spletna aplikacija Telegram

Vsaj 1 krat letno se občane preko položnic obvesti, na katerih mestih so dostopne informacije v zvezi z zdravstveno ustreznostjo pitne vode, sanitarno – tehničnim opisom vodovodov ter morebitnih prekinitvah dobave.

1 – Člen Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023)

2 – Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje samo osebni način obveščanja.

3 – če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma dovoljenem odstopanju.

Brezplačno spletno aplikacijo Telegram si naložite na telefon, tablični računalnik ali računalnik. Po namestitvi le kliknite na našo povezavo v nadaljevanju sporočil ter se pridružite našemu kanalu.

Vse aktualne informacije redno objavljamo na naši spletni strani, lahko pa nas spremljate tudi na FB strani.

Za lažjo orientacijo, če določeno obvestilo velja tudi za vas, si lahko pomagate s spodnjo shemo območij vodovodnih sistemov v občini Kamnik.

SHEMA OBMOČIJ VODOVODNIH SISTEMOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA V KAMNIKU

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524