Pogrebna dejavnost

Z bolečo izgubo bližnjega se srečamo prav vsi. V pogrebni službi vam pomagamo, da je formalni proces na pripravo slovesa v teh težkih trenutkih čim bolj enostaven. Z veliko mero spoštljivosti in pietete poskrbimo za izvedbo vseh vrst pogrebnih storitev. Izguba najbližjih je eden izmed najtežjih trenutkov v življenju. S tem zavedanjem skušamo svojcem v naši pogrebni službi olajšati težke trenutke. S profesionalnim pristopom nudimo oporo kot tudi pomoč pri urejanju vseh zadev, ki so povezane s slovesom. Vse podrobnosti za pogreb uredite na enem mestu, in sicer na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik.

SMRT NA DOMU
Svojci umrlega morajo o smrti na območju občine Kamnik obvestiti dežurnega zdravnika, oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti. Nato svojci pokličejo izvajalca pogrebnih storitev ali center za obveščanje 112 in se dogovorijo za prevoz pokojnika. Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročijo potrdilo o smrti pokojnika in njegov osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Svojci ob pomoči pokopališke službe začnejo s pripravami na pokojnikov pogreb.
SMRT V BOLNIŠNICI ALI DOMU STAREJŠIH OBČANOV
Ob obvestilu svojcem, o nastopu smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo le ti prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je smrt pokojnika nastopila v domu starejših občanov, pa prevzamejo pokojnikove stvari na upravi doma.

Naša ponudba obsega:

 • izbor žar in krst,
 • izbor okvirjev za slike pokojnikov,
 • pomoč pri pripravi žalne vizitke, parte oziroma osmrtnice,
 • izbor žalnih knjig,
 • objavo osmrtnice v medijih, na teletekstu, radiju in časopisih,
 • izvedbo kamnoseških storitev in ureditev groba ter odstranitev cvetja po pogrebu,
 • izbor pevcev in instrumentalne glasbe,
 • izpust belih golobov,
 • izvedbo govora na pogrebih,
 • naročilo žalnih aranžmajev in sveč za pogreb,
 • spremljanje pogreba težko gibljivim ali onemoglim osebam ob pomoči električnega vozila – NOVO!

 

Kje delujemo?

 • POKOPALIŠČE ŽALE V KAMNIKU
 • POKOPALIŠČE NEVLJE
 • POKOPALIŠČE MEKINJE
 • POKOPALIŠČE PODGORJE
 • POKOPALIŠČE ZG. STRANJE
 • POKOPALIŠČE VRANJA PEČ
 • POKOPALIŠČE TUNJICE
 • POKOPALIŠČE ŠMARTNO V TUHINJU
 • POKOPALIŠČE SELA PRI KAMNIKU
 • POKOAPLIŠČE GOZD
 • POKOPALIŠČE SREDNJA VAS V LOKAH
POGREBNINA IN POSMRTNINA

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta obliki izredne denarne socialne pomoči.

 • Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 392,75 € (od 1. 8 .2018 dalje).
 • Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 785,50 € (od 1. 8. 2018 dalje).
UVELJAVLJANJE POGREBNINE IN POSMRTNINE

Pravici se uveljavlja na Vlogi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana – obrazec 8.47 (.pdf) – OPOZORILO: od 1. 6. 2018 dalje so do pogrebnine oziroma posmrtnine lahko upravičeni tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje.

Družinski član bo za pokojno osebo vlogo vložil pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

POGOJI ZA UVELJAVLJANJE POGREBNINE IN POSMRTNINE

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju.

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 1. državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 2. tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v  Sloveniji  in  stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti), od 1. 6. 2018 (novost) dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 1. samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 577,34 €,
 2. družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 801,21 €,
 3. družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.076,14 €, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.307,86 €,
 4. enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 922,96 €, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.225,38 €.

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, NOVO od 1. 6. 2018 dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime) in je bil
 • na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 € za samsko osebo oziroma 925 € za družino.

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo naslednje:

 • Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju se pripravi predračun.
 • Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na naslednje:
  • stranka je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj,
  • stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 617 €, za družino pa 925 €. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.
PRILOGE K VLOGI

Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.

NAKAZILO IN VIŠINA PRAVIC

NAKAZILO:

Posmrtnina
– na osebni račun upravičenca v denarju

Pogrebnina 
– na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil račun že plačan,
– z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).

VIŠINA:

Posmrtnina – en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 392,75 €

Pogrebnina – dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 785,50 €, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Pogrebnina in posmrtnina se v zapuščinskem postopku ne vračata.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

POGREBNA SLUŽBA
uradne ure pisarne: pon-pet od 7. do 15. ure
t (24 ur): 041 634 948
e-pošta: pogrebna@kpk-kamnik.si

DRUGI POMEMBNI KONTAKTI
Center za obveščanje: 112
Reševalna postaja Kamnik: +386 1 83 18 600