Priključitev na kanalizacijo in izvedba kanalizacijskega priključka

Uredite priklop na kanalizacijsko omrežje

Vsaka stranka, ki se želi priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v občini Kamnik, mora najprej oddati vlogo za priključitev na omrežje. Vloga se odda na sedežu družbe, po pošti ali po elektronski pošti na e-naslov: info@kpk-kamnik.si.

Hišni kanalizacijski priključek izvede Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., ali za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del po pogojih, podanih v soglasju k priključitvi in pod nadzorom upravljavca.

Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.

 

V KOMUNALNEM PODJETJU KAMNIK S STROKOVNO USPOSOBLJENIM KADROM POSKRBIMO ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA

V Komunalnem podjetju Kamnik kot izvajalec gospodarske javne službe »odvajanja in čiščenja odpadnih voda« skrbimo za priključitev uporabnikov na javni kanalizacijski sistem. Poleg priklopa na javno kanalizacijsko omrežje uspešno poskrbimo tudi za izvedbo kanalizacijskih priključkov – tako v primeru novogradenj kot v primeru obstoječih objektov pri prehodu na javni kanalizacijski sistem.

Kaj je kanalizacijski priključek?

Kanalizacijski priključek je del objekta – stanovanjske stavbe ali drugega objekta, ki je v lasti uporabnika in se iz njega odvaja komunalna odpadna voda v javno kanalizacijsko omrežje. Je kanalizacijska cev za priključitev objekta na javno kanalizacijo. Poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do zadnjega jaška pred objektom. Priključek mora biti grajen iz atestiranih materialov, vodotesen in izdelan v skladu z določili o tehnični izvedbi in uporabi objektov ter naprav za odavajnje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

 

Kako naročiti izvedbo kanalizacijskega priključka?

Izvedbo kanalizacijskega priključka naroči lastnik objekta oz. investitor, ki z vlogo (Vloga za priklop na kanalizacijsko omrežje), ki jo odda osebno na sedežu podjetja ali preko elektronske pošte, zaprosi za pripravo ustrezne ponudbe. Stroški izdelave priključka bremenijo lastnika objekta oz. investitorja. Po prejemu povpraševanja se opravi ogled na terenu, pripravi ustrezna ponudba in dogovori za termin izvedbe. V primeru, da se investitor ne odloči za izvedbo, izvajalec zaračuna stroške ogleda na terenu.  Čas izvedbe je odvisen od mesta izvedbe priključka oz. dostopnosti  javnega kanalizacijskega sistema. Izvedba je odvisna tudi od tega ali gre pri izvedbi kanalizacijskega priključka za hkratno ukinitev obstoječe greznice – v slednjem primeru je obseg del večji, izvedba pa je časovno nekoliko zamudnješa.

 

Proces izvedbe kanalizacijskega priključka:

Za odvod komunalnih odpadnih vod je potrebna izvedba revizijskega jaška, ki se ga postavi na zemljišču uporabnika (premera od 60 – 80 cm) in se ga spoji z odcepom kanalizacijskega priključka iz cevi javne kanalizacije. Iz objekta do priklopa na javno kanalizacijo se položi PE cev (premera min 16 cm). Vodi morajo biti položeni tako, da so zaščiteni pred zmrzovanjem. Cev se položi na peščeno posteljico (4-8 mm granulacije) in zasuje z najmanj 10 cm nad temenom cevi. Odpadne vode iz kletnih prostorov se smejo odvesti izključno preko črpališča objekta ali vgradnje povratne lope.

Meteorne oz. padavinske vode iz dvorišč in streh je treba ponikati na zemljišču uporabnika. V javni kanalizacijski sistem se priklopi le fekalni del kanalizacije.

 

Priključitev na javno kanalizacijo

Kjer je zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo, je priklop na kanalizacijo obvezen. Obstoječi objekti, ki so do zgraditve javne kanalizacije odpadne vode odvajali v greznice ali MKČN, se morajo na javno kanalizacijo priklopiti najkasneje v roku 6 mesecev po prejemu obvestila, da je možna priklopitev. Za priključitev je torej odgovoren lastnik objekta. Priključitev objekta se izvede, ko uporabnik izpolni vse projektne pogoje, poravna vse obvesznosti in predloži ustrezno pisno dokumentacijo!

NOVOGRADNJA

Za nov priključek je potrebno soglasje upravljalca oz. Komunalnega podjetja Kamnik. Ta se izda na podlagi izdelanega projekta hišnega priključka. V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja investitor zaprosi za projektne pogoje oz. mnenje (Zahteva za izdajo projektnih pogojev, Zahteva za izdajo mnenja). Za priklop objekta na javno kanalizacijsko omrežje se zaprosi po pridobitvi gradbenega dovoljenja (Vloga za priklop za kanalizacijsko omrežje). Vlogi mora biti priložena ustrezna tehnična dokumentacija (PZI kanalizacijskega priključka). Včasih je za priključitev potrebno tudi soglasje in služnost za poseg na tuja zemljišča.

OBSTOJEČI OBJEKT

Za obstoječe objekte, ki se na novo priključujejo, je treba najprej pridobiti soglasje za priključitev. Vlogi za soglasje je potrebno predložiti: pravnomočno gradbeno dovoljenje, kopijo katastrskega načrta v vrisano situacijo poteka kanalizacijskega priključka, načrt izvedbe priključka, soglasje lastnikov že obstoječega kanalizacijskega priključka, soglasje lastnikov zemljišč preko katerih bo izveden kanalizacisjki priključek. Vlogo za priključitev (Vloga za priklop za kanalizacijsko omrežje) na kanalizacijsko omrežje se odda šele po pridobitvi soglasja.

 

Odklop obstoječe greznice

V roku 30 dni po priklopu na kanalizacijsko omrežje se morajo greznice ali MKČN odstraniti ali očistiti in zasuti oz. preurediti v druge namene (lahko se jih npr. uporabi kot zadrževalnike meteornih vod). Navedeno se izvede s strani oz. obvezno pod nadzorom Komunalnega podjetja Kamnik.

 

Odgovornost upravljalca in uporabnika

Za vzdrževanje javne kanalizacije in kanalizacijskega priključka na območju javnih površin je odgovoren upravljalec javne kanalizacije. Za vzdrževanje interne kanalizacije (t. j. cevovodi, objekti, naprave na parceli oz. v objektu za revizijskim jaškom) je odgovoren lastnik objekta. Slednji mora za opravljanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji dovoliti dostop in izvedbo del upravljalcu.

 

Obveznost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje

Kjerobstaja možnost priklopa na javno kanalizacijo, je le-ta obvezen. Greznice (pretočne in nepretočne) in MKČN na takšnih območjih niso dovoljene. Nepretočne greznice npr. so uprabne zgolj v posebnih primerih, kjer ni drugih možnosti.
Ker na javno kanalizacijo še vedno ni priklopljenih kar precej objektov, njihove uporabnike pozivamo, da to storijo v najkrajšem možnem času in prispevajo k ekološki ozaveščenosti v našem kraju!

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524