O podjetju

Merilo naše uspešnosti je zadovoljstvo naših uporabnikov.

Predstavitev podjetja

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. se ukvarja z izvajanjem komunalnih storitev na območju Kamnika, medtem ko del svojih storitev zagotavlja tudi v občinah Komenda, Vodice in Mengeš. Organizacijo podjetja tvori med 80 in 85 redno zaposlenih delavcev. V okviru svoje dejavnosti zagotavljamo:

  • oskrbo s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
  • vzdrževanje cest ter zimsko službo,
  • urejanje pokopališč,
  • pokopališko in pogrebno dejavnost,
  • upravljanje tržnice v Kamniku,
  • javno razsvetljavo,
  • oglaševanje na čezcestnih transparentih. 

Poleg osnovnih dejavnosti izvajamo tudi druge storitve, predvsem s področja izgradnje komunalne infrastrukture. Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. vzdržuje – v sklopu zimske službe skupaj s svojimi podizvajalci – skupno 421,438 km cest.

Vizija

Vizija Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o. je, ob zagotavljanju trajnih, sodobnih in kvalitetnih komunalnih storitvah, doseči zadovoljstvo končnih uporabnikov, kot tudi varnost ter uspešnost svojih zaposlenih.

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. je postati opaženo, razvojno naravnano, podjetje na področju izvajanja komunalnih storitev. S svojimi deli postaviti standarde opremljanja in zadostiti potrebam vseh odjemalcev. Dvigniti kvaliteto izvajanja gospodarskih javnih služb in posledično kvaliteto življenja občank in občanov v občini Kamnik.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524