Vloge in soglasja

Oddajte vlogo, pridobite soglasje.
Občina Kamnik

KPK Kamnik, d.o.o. kot izvajalec javne službe na območju OBČINE KAMNIK izdaja:

 1. V skladu z 42. in 43. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) projektne pogoje in mnenja k projektnim rešitvam za VODOVOD, KANALIZACIJO in JAVNO RAZSVETLJAVO ter projektne pogoje za LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI:

V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte:

 • projektne pogoje in mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo v območju varovalnega pasu komunalne infrastrukture,
 • projektne pogoje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo.

V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekt:.

 • projektne pogoje in mnenja za gradnjo v območju varovalnega pasu komunalne
  infrastrukture.

H gradnji enostavnih in začasnih objektov ter vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist za katere ni potrebno gradbenega dovoljenja:

 • projektne pogoje in soglasja za gradnjo v območju varovalnega pasu komunalne
  infrastrukture.
 1. V skladu z 41. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) smernice, mnenja v postopku priprave OPN – Občinskega prostorskega načrta in v postopku priprave OPPN – Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Občina Komenda

KPK Kamnik, d.o.o. na območju OBČINE KOMENDA izdaja v skladu z 42. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) projektne pogoje k projektnim rešitvam za VODOVOD in KANALIZACIJO v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

VLOGE

​Na podlagi 3. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199-21 – GZ-1) se mora vloga vložiti na naslednjih obrazcih:

 • zahteva za izdajo projektnih pogojev in drugih pogojev se vloži na obrazcu iz priloge 8.

Vlogi se mora priložiti projektna dokumentacija-IZP, vsebina idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev mora biti v skladu z 6. točko Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

 • zahteva za izdajo mnenj se vloži na obrazcu iz priloge 9.

Vlogi se mora priložiti projektna dokumentacija-DGD ali DSN, vsebina projektne dokumentacije za pridobitev mnenj  mora biti v skladu z 8. 9. 10. 11. in 12. točko Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

 • zahteva za pridobitev projektnih pogojev in mnenj za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov se mora vložit na obrazcu iz priloge 6.

Vlogi se mora priložiti dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte.

Zahteva za izdajo smernic ali mnenj mora vsebovati spletno stran pripravljavca odloka kjer je gradivo dostopno (ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21)).

Informacije – vloge in soglasja:
ANGELCA MLAKAR
t: +386 1 836 34 44
e-pošta: angelca.mlakar@kpk-kamnik.si

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524