Vodomer

Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in se uporablja za merjenje porabe pitne vode. Vgrajeni vodomer predstavlja posamezno odjemno mesto in bi ga praviloma moral imeti vsak uporabnik. Obračunski vodomer se v večini primerov vgradi v vodomerni jašek izven objekta, čim bližje oskrbovalnemu cevovodu. V izjemnih primerih, v soglasju z upravljavcem, pa je merilno mesto lahko še v vodomernem jašku ob objektu ali izjemoma v zidni niši v objektu. Vodomerni jašek mora biti ustreznih dimenzij, zaščiten pred zmrzaljo ter zalitjem in urejen tako, da je stalno dostopen upravljavcu vodovoda.

Stroški nabave in vgradnje prvega vodomera ter vodomernega jaška bremenijo uporabnika. Uporabnika prav tako bremenijo vse okvare, ki  nastanejo na vodomeru ali priključku po krivdi uporabnika.

VZDRŽEVANJE IN MENJAVA VODOMERA

Vodomere namešča in vzdržuje izključno upravljavec javnega vodovoda – Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. je na območju občine Kamnik pooblaščen tudi  za redno menjavo vodomerov. Skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16) morajo biti vodomeri overjeni ali zamenjani v roku 5 let. Redna menjava vodomerov uporabnikom ne povzroča dodatnih stroškov, saj se menjava vodomerov financira iz občinskega proračuna in sicer iz sredstev zbranih iz naslova omrežnine.

Vsi vodomeri, ki jih vgrajuje Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. so pregledani in ožigosani od pristojnega urada za kontrolo meril.

Uporabniki vodomera ne smejo sami prestavljati, zamenjati ali popravljati. To sme izvesti le upravljavec javnega vodovodnega sistema, torej Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.

ODČITKI VODOMERA

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih (m3) po odčitku obračunskega vodomera na priključku. Uporabniki večinoma mesečno plačujejo akontacijo, določeno na podlagi dejanske porabe vode v preteklem obračunskem obdobju ali na podlagi sporočenega mesečnega odčitka.
Pri fizičnih osebah opravi izvajalec gospodarske javne službe odčitavanje najmanj enkrat letno. Pri pravnih osebah pa enkrat mesečno. Na podlagi odčitane dejanske porabe se opravi poračun glede na razliko med obračunano količino vode in dejansko porabljeno vodo v obračunskem obdobju med očitkoma.
Če ob poračunu prihaja do večjih odstopanj, ali pa če veste, da se bo poraba vode v prihodnjem obdobju bistveno spremenila, lahko kadarkoli zaprosite za spremembo akontacije in tako približate obračun dejanski porabi.
Uporabniki z merjeno porabo pitne vode lahko stanje vodomerov mesečno sporočajo tudi sami.

KAKO:

1. Preko obrazca na spletni strani Komunalenga podjetja Kamnik d.o.o.

2. Preko e- pošte: info@kpk-kamnik.si. (V sporočilu je potrebno navesti ime in priimek, naslov, številko odjemnega mesta, stanje vodomera ter kontaktne podatke.)

KDAJ: najkasneje do 25. v tekočem mesecu

PRAVILNO ODČITAVANJE VODOMERA:

PRIMER 1:

Vodomer kaže porabo 95 m3 in 733 litrov.

Pravilen odčitek: 95 m3

PRIMER 2:

Vodomer kaže porabo 00 m3 in 126 litrov.

Pravilen odčitek: 00 m3

Če niste prepričani o pravilnosti odčitka, vam svetujemo, da pošljete fotografijo vodomera ali sporočite vse številke, ki so prikazane na vodomeru.

KAJ STORITI, ČE MENITE, DA VODOMER NE KAŽE PRAVILNO?

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva kontrolo pravilnega delovanja vodomera. V kolikor se na podlagi kontrolnih meritev ugotovi, da je vodomer registriral porabo vode na škodo porabnika, plača storitev meritev, pregleda in zamenjavo vodomera upravljavec javnega vodovoda. Uporabnik ima v takem primeru pravico do povračila preveč plačane vode. V nasprotnem primeru, če vodomer ni registriral porabo vode na škodo porabnika, stroške meritev, pregleda in zamenjavo vodomera krije uporabnik.

Upoštevamo samo reklamacije, ki so podane pisno na naslov Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik ali na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si

V primeru kakršnihkoli poškodb na vodomeru, vas prosimo, da pokličete našo dežurno telefonsko številko (041 616 087)!

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524