Vodomer

Vgrajeni vodomer predstavlja posamezno odjemno mesto. Vodomerni jašek oziroma prostor, kjer se nahaja vodomer mora biti ustreznih dimenzij, dostopen, suh in zaščiten pred zmrzaljo. Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in se uporablja za merjenje porabe pitne vode.

VZDRŽEVANJE VODOMERA: Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Upravljavec skrbi za vzdrževanje vodomerov in redne preizkuse, v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Ur. l. RS, št. 26, 26. 3. 2002). Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen vsakih 5 let.

ZAŠČITA VODOMERA PRED ZMRZALJO: Lastnike objektov in uporabnike pitne vode pozivamo, da svoje vodomere preventivno zaščitijo. Pri tem se uporabi ustrezne izolacijske materiale (tkanina, stiropor, steklena volna, izolacijska folija idr.), ki se jih namesti nad vodomer. Prav tako je potrebna izolacija samega pokrova in notranjosti jaška – s tem se prepreči kroženje hladnega zraka okrog inštalacij. Izrednega pomena je tudi to, da se ob padcu temperatur pod ledišče zagotovi kroženje vode po inštalacijah in se s tem izogne njihovim nepotrebnim popravilom. V skladu z odlokom morajo stroške neodgovornega ravnanja uporabnikov nositi lastniki oziroma uporabniki sami. Nizke temperature lahko poškodujejo tudi druge napeljave (npr. do pomožnih objektov), zato ni dovolj, da se pred zimo zagotovi zgolj zaprtje dovodov – tudi tu je potrebna toplotna zaščita in popolna izpraznitev napeljav. S tem se izogne poškodbam in posledično nekontroliranemu izteku vode.

V primeru kakršnihkoli poškodb na vodomeru, vas prosimo, da pokličete na našo dežurno telefonsko številko!

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524