Javna razsvetljava

Osvetljenost življenjskega prostora ne pomeni samo zagotovitve osnovnih življenjskih pogojev, ampak tudi zagotavljanje varnega okolja za vse uporabnike javnih površin. Strokovno načrtovano in izvedeno osvetljevanje pripomore k varovanju okolja in energetski učinkovitosti sistema.

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., kot koncesionar izvaja  dobavo, postavitev in vzdrževanje omrežja javne razsvetljave v občini Kamnik ter skrbi za brezhibno delovanje objektov in naprav omrežja javne razsvetljave, in sicer:

  • za več kot 100 km omrežja,
  • 137 prižigališč,
  • ter več kot 2300 sijalk.

V okviru izvajanja gospodarske javne službe koncesionar skrbi za dobavo, postavitev objektov in naprav ter gradnjo omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo redno vzdrževanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, vse s ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja.

 

VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom javne službe.
Poleg rednega vzdrževanja  zagotavljamo tudi interventno izvajanje javne službe in zagotavljamo odpravo okvar, napak oziroma poškodb v najkrajšem možnem času.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 
01 839 17 31
t2: 
01 839 12 64
e-pošta: 
info@kpk-kamnik.si

 

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524