Katalog informacij javnega značaja

Naziv: KPK KAMNIK, d.o.o.
Naslov: Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
Matična številka: 5144558000
Davčna številka: SI 96465883
Telefon: 01/8391731
Elektronska pošta: info@kpk-kamnik.si
TRR: IBAN SI56 6100 0001 7476 352 (DH d.d.)
Glavna dejavnost: 36.000 (Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode)
Datum vpisa subjekta v sodni register: 15. 04. 1975
Datum vpisa spremembe subjekta v sodni register: 29. 03. 2019
Osnovni kapital: 240.281,82 EUR
Zastopniki:

Anča Cvirn, direktorica

Grega Cvirn, prokurist

Manca Cvirn, namestnica direktorice

 

OSKRBA S PITNO VODO

Upravljamo z več kot 160 km primarnega in sekundarnega javnega vodovodnega omrežja v občini Kamnik. Z rednim vzdrževanjem omrežja, objektov in naprav skrbimo, da čista pitna voda iz zajetij neokrnjene narave priteče v vaš dom. Za kvalitetno in ažurno vzdrževanje je pomembno, da se redno izvaja nadzor nad slehernim vodovodnim sistemom. Vodovodni sistemi se nadzorujemo preko daljinskega nadzora in osebno preko obiska ter pregleda objektov in naprav s strani nadzornikov. Nadzorniki skladno z načrtom HACCP pregledujejo vse objekte za oskrbo s pitno vodo. Sistem nadzora omogoča stalen pregled nad dogajanjem na vodovodnem omrežju in tudi čim prejšnja popravila v primeru okvar. Omeniti pa je potrebno, da je nepogrešljiva prav komunikacija oziroma obveščanje s strani naših uporabnikov, ki nam nemalokrat olajšajo dolgo in zapleteno odkrivanje okvar. Vzdrževanje vodovodnega sistema ima velik pomen pri zagotavljanju kakovostne pitne vode. Intenzivno odpravljanje napaksanacijska in redna vzdrževalna dela, so pomembni ukrepi za zagotavljanje in ohranjanje kakovostne pitne vode in preprečevanje daljših motenj pri oskrbi z vodo.

 

JAVNA RAZSVETLJAVA

Komunalno podjetje Kamnik, d.o.o., kot koncesionar izvaja  dobavo, postavitev in vzdrževanje omrežja javne razsvetljave v občini Kamnik ter skrbi za brezhibno delovanje objektov in naprav omrežja javne razsvetljave, in sicer:

 • za več kot 100 km omrežja,
 • 137 prižigališč,
 • ter več kot 2300 sijalk.

V okviru izvajanja gospodarske javne službe koncesionar skrbi za dobavo, postavitev objektov in naprav ter gradnjo omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo redno vzdrževanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, vse s ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja.

 

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Opravljanje gospodarske javne službe na področju opravljanja ‘Urejanja in vzdrževanja občinskih cest’ na območju Občine Kamnik zajema široko paleto del. Kot koncesionar izvajamo sledeče večje storitve:

 • redno vzdrževanje prometnih površin (asfaltnih in makadamskih),
 • redno vzdrževanje bankin,
 • redno vzdrževanje odvodnjavanja,
 • redno vzdrževanje brežin,
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije (vertikalne in cestne),
 • redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov,
 • čiščenje hodnikov za pešce, cest in drugih prometnih površin,
 • čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
 • vzdrževanje in košnja zelenih površin, parkov in grobišč,
 • vzdrževanje tržnic in sejmišč,
 • pregledniško službo idr.

 

VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

Komunalno podjetje Kamnik, d.o.o., ima na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, naslednje pristojnosti:

 • zagotavljanje nemotenega delovanja javnega kanalizacijskega omrežja z rednim vzdrževanjem in čiščenjem objektov javne kanalizacije,
 • čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
 • prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
 • prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
 • deratizacija dvakrat letno in
 • upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav.

Na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, smo zadolženi za:

 • prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta,
 • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta in
 • izvajati oceno obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

Poleg tega ima izvajalec javne službe še ostale zadolžitve v zvezi z vodenjem evidenc, ki izhajajo iz prej navedenih obveznosti ter pripravo še drugih dokumentov, na podlagi katerih se določijo standardi dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode v posamezni lokalni skupnosti.

Vzdrževalna dela in pregledi na objektih se opravljajo periodično vsak teden po usklajenem tedenskem planu. Pregled, čiščenje in snemanje kanalizacije se opravlja med mesecem marcem in oktobrom v vremensko ugodnih dneh.

S specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije opravljamo tudi dela kot so odmašitev in čiščenje kanalizacijskih priključkov, čiščenje hišne kanalizacije, čiščenje meteornih kanalov in ostale storitve.

 

POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST

Na območju Občine Kamnik izvajamo opravljanje javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti.  Vzdrževanje pokopališč izvajamo na naslednjih pokopališčih:

 • Žale,
 • Mekinje,
 • Podgorje in
 • Nevlje.

Naše dejavnosti obsegajo:

 • oddajanje grobnih prostorov v najem in sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidenc grobov in najemnikov,
 • čiščenje, urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 • zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
 • izvajanje pokopališke dežurne službe in
 • pogrebne storitve.

 

ZIMSKA SLUŽBA

Zimska služba oziroma zimsko vzdrževanje cest predstavlja del rednega vzdrževanja cest. Poteka v času zimske sezone med 15. novembrom in 15. marcem, po potrebi tudi izven tega obdobja.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524