Odpadne vode in kanalizacija

Vzdržujemo, gradimo in upravljamo z vodi odpadnih snovi.
Kaj je okoljska dajatev?
Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda  je dajatev zaradi povzročanja onesnaževanja okolja, ki nastaja kot posledica odvajanja odpadnih voda v okolje. Zavezanci za plačilo te dajatve plačujejo polno okoljsko dajatev; v določenih primerih pa so upravičeni do zmanjšanja okoljske dajatve.

Okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda opredeljuje Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanj odpadnih voda ( Ur. list RS, št. 80/12 in 98/15).

Prejemnik okoljske dajatve je občina (v tem primeru občina Kamnik), v kateri zavezanec odvaja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, greznico ali MKČN. Za zavezanca okoljsko dajatev zaračunava izvajalec obvezne  občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda  Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.  v imenu in na račun občine Kamnik.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik objekta, v kateri nastajajo komunalne odpadne vode.

Višina okoljske dajatve
DOLOČITEV VIŠINE OKOLJSKE DAJATVE

  1. Kjer se  količina porabljene pitne vode meri, se okoljska dajatev obračunava glede na količino porabljene pitne vode (naselja z javnim vodovodom).
  2. Kjer se poraba pitne vode ne meri, velja 1 oseba  =  1 EO (enota obremenitve). Višina okoljske dajatve se določi kot seštevek EO (naselja z vaškim vodovodom oz. lastno oskrbo) .
  3. V obeh primerih velja, da po normativu ena oseba na leto porabi 50 m3 vode.
  4. Znesek okoljske dajatve za eno EO je 26,4125 EUR/leto.

Okoljska dajatev se zavezancem zmanjša v primerih, ko se komunalne odpadne vode odvajajo v čistilno napravo (ČN) z ustreznim čiščenjem, kar pomeni:

  • če se komunalne odpadne vode odvajajo v MKČN, komunalno ali skupno ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem, ki učinkovito obratuje; zmanjšanje okoljske dajatve za 90 %;
  • če se komunalne odpadne vode odvajajo v KČN s primarnim čiščenjem: zmanjšanje okoljske  dajatve za 40 %;
  • če se komunalne odpadne vode odvajajo v nepretočne greznice in se vsebina teh greznic vozi v obdelavo na ČN, se upošteva učinek čiščenja ČN: to pomeni zmanjšanje okoljske dajatve za 90 oz. 40 % (odvisno od vrste ČN).

29. člen (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode) pravi:

(1) Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:

– obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,

uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe. 

VIŠINA OKOLJSKE DAJATVE za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša (brez DDV):

Za uporabnika,priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali MKČN do 50 PE 0,0528 EUR/m3
Za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s primarnim čiščenjem 0,3170 EUR/ m3
Za uporabnika,ki ni priključen na kanalizacijski sistem in odpadne vode odvaja v obstoječo greznico 0,5283 EUR/ m3
Za uporabnika brez merjenja porabe pitne vode 26,4125 EUR/ leto

Obstoječe pretočne greznice se ne upoštevajo kot ČN, zaradi katerih bi se zmanjšala okoljska dajatev.

Prijatelj mi je povedal, da obstajajo izjeme. Je to res?
Polna okoljska dajatev se plačuje tudi v naslednjih primerih:

  • če se komunalne odpadne vode odvajajo v obstoječo (pretočno) greznico;
  • če se komunalne odpadne vode odvajajo v nepretočno greznico,  iz katere se vsebina ne odvaža naprej v obdelavo na ČN;
  • če se komunalne odpadne vode odvajajo v MKČN z zmogljivostjo pod 50 PE, ki več kot en mesec ne obratuje skladno s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ali analizni izvid meritev izkazuje preseganje predpisanih mejnih vrednosti.
Obračun okoljske dajatve
Za pravočasno sporočanje podatkov, od katerih je odvisen OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE, izvajalcu gospodarske javne službe, so odgovorni zavezanci, medtem ko izvajanje navedene uredbe nadzira Finančna uprava Republike Slovenije.
Oprostitev plačila okoljske dajatve
Okoljska dajatev se ne plačuje za odpadne vode, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporabljajo kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. To pomeni, da morajo na kmetijskem gospodarstvu nastalo greznično goščo ali blato iz MKČN mešati skupaj z gnojnico ter ga pred uporabo v kmetijstvu skladiščiti najmanj šest mesecev.

 

Okoljska dajatev se ne plačuje za dobavljeno pitno vodo, iz katere ne nastaja odpadna voda in se neonesnažena vrača v okolje.

 

V zvezi s tem je treba izpolniti posebno izjavo (Izjava o obdelavi in uporabi grezničnih gošč ali blata MKČN v kmetijstvu) ter vlogo in oboje posredovati Komunalnemu podjetju Kamnik. Obrazca se nahajata na spletni strani Komunalnega podjetja Kamnik ali na sedežu podjetja.

 

Dokumente dokazil za oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno obnavljati na vsake tri leta. Če vloge s priloženimi zahtevanimi dokumenti ne bomo prejeli, bomo po preteku treh let okoljsko dajatev obračunavali za vso dobavljeno količino pitne vode.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524