Splošni pogoji poslovanja

Področja izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih in padavinskih voda na državni ravni ureja  Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12 in 44/22) ter Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22). Na občinski ravni pa so ta področja regulirana z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/2009 in 70/2017) ter Odlokom o odvajanju komunalne in padavinske vode v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 43/2018).

 

1. UREJANJE SPREMEMB NA ODJEMNIH MESTIH

Uporabniki so dolžni izvajalca gospodarske javne službe pisno obveščati o vseh spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev (sprememba naslova, lastništva, števila stalno oziroma začasno prijavljenih oseb itd.).

Dokazila, ki jih potrebujete za ureditev sprememb

Vlogi za spremembo podatkov je potrebno, glede na vrsto spremembe, predložiti tudi ustrezna uradna dokazila.

  1. Spremembo lastnika (nosilca) ter plačnika obračuna komunalnih storitev uredite s predložitvijo dokazila o lastništvu, ki ga izkažete s kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo, sklepom o dedovanju, izpisom iz zemljiške knjige idr.
  2. V primeru, da se spremeni le plačnik obračuna komunalnih storitev, le-to uredite z oddajo vloge za spremembo podatkov, kjer izpolnite bistvene elemente vloge.
  3. V primeru, da želite spremeniti le prejemnika računa in lastnik (nosilec) obračuna komunalnih storitev ostaja nespremenjen, za spremembo zadostuje pisna vloga naslovljena na naš poštni ali elektronski naslov.
  4. V primeru spremembe števila stalno oziroma začasno prijavljenih oseb v gospodinjstvu, morate le to izkazati s predložitvijo potrdila upravne enote o stalnem ali začasnem prebivanju, potrdilo o bivanju v domu starostnikov idr.

Vse javljene spremembe se upoštevajo s 1. dnem naslednjega obračunskega obdobja. Naknadno sporočene spremembe ter zamude pri obveščanju ne vplivajo na že zaračunane komunalne storitve.

2. PREJEM IN PLAČILO RAČUNOV

KLASIČNI IN ELEKTRONSKI RAČUN

Račun za komunalne storitve lahko prejmete v klasični ali elektronski obliki. Račun s položnico prejmete predvidoma 10. delovni dan v mesecu za preteklo obračunsko obdobje, plačilo pa je potrebno izvesti do dneva valute.

Namesto klasičnega računa se lahko odločite za prejemanje računa po elektronski pošti oz. e-račun , ki enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. V tem primeru se pošiljanje računov v papirni obliki ukine. Na Vlogi za izdajo e-računa in odjavo papirnatega računa obvezno navedite šifro plačnika (razvidno z računa) in veljaven elektronski naslov. E-račun lahko prejmete tudi v elektronsko banko. V tem primeru morate na vlogi predložiti tudi podatke o vaši davčni številki ter številki transakcijskega računa. O menjavi ali ukinitvi številke TRR-ja nas o tem čim prej obvestite, saj v nasprotnem primeru računov zaradi zavrnitve ne boste prejeli v elektronsko banko.

E-račun lahko odjavite kadarkoli, prav tako z vlogo, kjer ustrezno označite odjavo e-računa ali pa nam le to sporočite preko elektronske pošte na info@kpk-kamnik.si.

VZPOSTAVITEV TRAJNIKA

Zavezanec za plačilo komunalnih storitev se lahko odloči, da bo račune poravnal preko direktne bremenitve bančnega računa. V tem primeru izpolnite Soglasje za direktno bremenitev SEPA. O znesku direktne bremenitve boste predhodno obveščeni z informativnim računom (klasični ali e-račun). Bremenitev plačilnih računov se izvaja 18. v mesecu oz. naslednji delovni dan (v primeru vikenda, praznika ali nepričakovanih tehničnih težav).

Za vzpostavitev direktne bremenitve je izpolnjenemu soglasju potrebno priložiti še veljaven osebni dokument, bančno kartico vašega računa in položnico za katero urejate soglasje za direktno bremenitev.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. lahko v naslednjih primerih, brez soglasja uporabnika, ukine direktno bremenitev bančnega računa za plačilo komunalnih storitev; če je plačilni račun zaprt, blokiran ali plačilo večkrat zaporedoma ni izvedeno, zaradi nezadostnega kritja na računu plačnika.

Prednost vzpostavitve trajnika je v pravočasni izvršitvi plačila, s čimer se izognete morebitnim opominom zaradi zapadlih obveznosti.

3. REKLAMACIJE

Če menite,  da obračun komunalnih storitev ni pravilen, lahko v 15 dneh po prejemu računa vložite ugovor na račun. Upoštevajo se le pravočasno oddane pisne reklamacije. Reklamacije pošljite po pošti na naslov Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik ali na e-naslov: info@kpk-kamnik.si.

Na reklamacijo obvezno navedite številko odjemnega mesta (6-mestno število razvidno z računa) in razlog reklamacije.

DELNI ODPIS TERJATEV ZARADI OKVARE NA INTERNI INŠTALACIJI

Izvajalec lahko uporabniku pri katerem je bila ugotovljena izjemno velika poraba vode zaradi okvare na interni vodovodni napeljavi, na podlagi vloge in predloženih dokazil delno odpiše strošek vodarine, in sicer največ enkrat letno v koledarskem letu. Kot izjemno velika poraba vode se šteje poraba, ki je več kot 30 odstotkov večja od povprečne obračunane porabe v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare.

Poleg delnega odpisa vodarine, se uporabniku odpiše tudi strošek odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma odvoza blata iz greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja.

Uporabnik za odpis terjatev Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o. po odpravi okvare odda Vlogo za delni odpis terjatev zaradi okvare na interni vodni instalaciji, ki ji mora obvezno priložiti dokazila (fotografije, račun izvajalca del ipd.). Izpolnjeno vlogo uporabnik odda po pošti na naslov Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik ali po e-pošti info@kpk-kamnik.si.

Do odpisa plačila iz tega naslova je upravičen uporabnik, ki nima zapadlih obveznosti in pri katerem izvajalec gospodarske javne službe ugotovi, da okvara ni nastala zaradi uporabnikove premajhne skrbnosti oziroma malomarnosti ter je okvara, zaradi katere je izjemno velika poraba nastala, odpravljena.

4. PLAČILNI POGOJI

Uporabniki komunalne storitve plačujejo na podlagi izstavljenega računa izvajalca, skladno z valuto navedeno na dokumentu. V primeru, da uporabnik ne poravna računa v roku 60 dni po prejemu računa, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten roka plačila 15 dni in ga opozoriti na posledice neplačila. Za zamujanje plačila si pridržujemo pravico, da zaračunamo zakonske zamudne obresti. Po izteku roka, določenega v opominu, ima izvajalec pravico uporabniku, po predhodnem obvestilu, prekiniti dobavo vode.

5. DOLOČITEV PAVŠALA IN SPOROČANJE STANJA VODOMERA

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih (m3) po odčitku obračunskega vodomera na priključku.

Odčitek opravi izvajalec, in sicer:

  • FIZIČNE OSEBE – najmanj enkrat letno
  • PRAVNE OSEBE – enkrat mesečno

V obdobju med dvema popisoma se uporabnikom zaračunava pavšal, ki je določen na podlagi porabe vode v preteklem obdobju ali na podlagi predvidene porabe v prihodnjem obdobju, ki temelji na porabi v preteklem obračunskem obdobju.

O določitvi in spremembi višine pavšala izvajalca obveščajo uporabniki sami. V primeru izvedbe novega hišnega priključka ali vgradnje dodatnega vodomera je uporabnik dolžan najkasneje v roku dveh mesecev od izvedbe javiti stanje na vodomeru, zaradi dogovora o pavšalni porabi ter višini akontacije. V nasprotnem primeru se na odjemnem mestu izvede popis stanja vodomera na podlagi katerega izvajalec sam določi pavšal.

Če objekt nima določene višine pavšala, se v primeru okvare na interni inštalaciji ter zahtevi za uveljavitev delnega odpisa terjatev, povprečna poraba določi glede na število stalno oziroma začasno prijavljenih oseb, pri čemer se upošteva, da ena oseba porabi 150 l vode na dan.

Kadar je objekt na odjemnem mestu nenaseljen ali se v njem ne izvaja nobena dejavnost (o čemer izvajalca obvesti nosilec odjemnega mesta ali uporabnik) so uporabniki dolžni plačevati strošek omrežnine (določen s sklepom Občinskega sveta Občine Kamnikom), ki je določen v skladu z dimenzijo vodomera na odjemnem mestu.

Pavšalna poraba se obračuna tudi v primeru, da izvajalec in uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali, če iz kateregakoli drugega vzroka vodomera ni mogoče odčitati. Pavšalni obračun se lahko obračunava za obdobje največ treh mesecev – v tem času se mora vzpostaviti meritev porabljene vode.

Uporabnik ima pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti vodomera. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera v mejah dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa lastnik ali uporabnik, v nasprotnem primeru pa izvajalec.

V primeru, da uporabnik želi obračun dejanske porabe vode, lahko do 25. v mesecu sporoči odčitek vodomera. Podatek uporabniki oddajo preko obrazca na spletni strani ali telefonske številke 01/8363462.

6. POLNJENJE BAZENOV

V primeru rabe pitne vode za polnjenje bazenov, uporabnik plača vse obveznosti, ki so vezane na izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

V primeru polnjenja bazena preko hišnega priključka vas pozivamo, da nam sporočite stanje  vodomera pred in po polnjenju bazena (bližnjica do vloge). Na podlagi sporočenega stanja vodomera, bomo pripravili poračun. Večje poraba vode, zaradi polnjenja bazena pa ne bo vplivala na mesečno akontacijo.

Kadar je v veljavi ukrep omejitev rabe pitne vode (npr. zaradi suše), se polnjenje bazenov ne sme izvajati nikjer na sistemu.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
avgust 2022

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524