Zagotavljanje kakovosti in ustreznosti pitne vode

Bistvo našega poslanstva je skrb za zagotavljanje zadostne količine pitne vode ustrezne kakovosti. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Zato je v pitni vodi najpomembnejši nadzor nad prisotnostjo mikroorganizmov, saj v kolikor voda vsebuje mikroorganizme, lahko ogroža zdravje ljudi. Z nadzorom vode se prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Pri tem upoštevamo parametre (mikrobiološke, kemijske in indikatorske) in mejne vrednosti iz državnega Pravilnika o pitni vodi. Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. Iz rezultatov preskušanj je razvidno ali je voda onesnažena s fekalnimi klicami, ki imajo izvor v človeških in/ali živalskih iztrebkih, ali z indikatorskimi klicami – parametri. Zaradi uživanja vode, onesnažene s fekalnimi klicami lahko zbolimo. Preskušanje vzorca pitne vode na posamezne kemijske parametre (kot so na primer nitrati, amonij, oksidativnost, motnost, pH vrednost,…) pokaže obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode s kemičnimi snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. Kljub velikemu številu kemikalij v okolju so v normative vključene le nekatere, s katerimi si pomagamo pri oceni. Dodatno spremljamo tudi indikatorske parametre, kjer mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ampak dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in nas opozarjajo, zlasti ob spremembah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je treba raziskati. V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) se kakovost oziroma zdravstveno ustreznost pitne vode nadzira preko notranjega nadzora in državnega monitoringa.

TRDOTA VODE V OBČINI KAMNIK

Kaj pomeni trdota vode?
Voda je odlično topilo in ravno zaradi te lastnosti so v vodi, ki priteče iz pipe, raztopljene različne mineralne snovi. Količina in vrsta raztopljenih snovi je odvisna od področja, kjer voda izvira (kemične sestave prsti in kamnin preko katerih teče). Predvsem gre za kalcijeve in magnezijeve hidrogenkarbonate (iz apnenca in dolomita) ter kalcijev sulfat (iz sadre). Določena količina teh mineralov je nujno potrebna, da voda ni agresivna ali jedka ter, da se izboljša njen okus.

Pri kuhanju vode se del prisotnih mineralnih snovi izloča kot belorumenkasta oborina – vodni kamen. Oborina nastane iz kalcijevih in magnezijevih hidrogenkarbonatov, ko se ti pretvorijo v netopne karbonate. Vse ostale mineralne snovi se pri kuhanju ne izločijo in ostanejo v vodi kot trajna trdota vode (sulfati, kloridi, tudi natrijev karbonat).

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. je upravljavec 8 vodovodnih sistemov. Vsak vodovodni sistem ima svoj vir pitne vode s svojimi lastnostmi, med drugim tudi trdoto.

Trdota vode v občini Kamnik
Povprečne skupne trdote po posameznih sistemih so predstavljene v spodnji tabeli:

Vodovodni sistem Trdota vode (°N)
Iverje 7,0
Palovče 9,8
Vranja Peč – Velika Lašna 7,0
Gozd – Kališe 1,9
Pšajnovica 13,0
Poreber – Markovo 9,1
Črna 11,8
Kamniška Bistrica 10,0

 

Lestvica trdote vode:

Trdota vode (°N)  
0 – 4 Zelo mehka voda
4 – 8 Mehka voda
8 – 18 Srednje trda voda
18 – 30 Trda voda
Nad 30 Zelo trda voda
24 URNA DEŽURNA SLUŽBA
041 616 087

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524