Zagotavljanje kakovosti in ustreznosti pitne vode

Zdravstvena ustreznost pitne vode pomeni, da je le-ta skladna z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23). Skladno z navedeno uredbo je pitne voda zdravstveno ustrezna kadar:

  • ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi,
  • ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi
  • je skladna z zahtevami za mejne vrednosti parametrov Uredbe o pitni vodi in ne vsebuje vidnih nečistoč, kot do deli rastlin ali živali, gradbeni material, razlite tekočine in podobno.

Kot upravljalec javnih vodovodnih sistemov v občini Kamnik zdravstveno ustreznost pitne vode zagotavljamo skladno s HACCP načrtom. V načrtu so za vsako stopnjo vodooskrbe natančno opredeljeni dejavniki tveganja, kritične mejne vrednosti, monitoring in korektivni ukrepi. Vsi zaposleni v enoti vodovod so seznanjeni, kako je potrebno pri delu ravnati, da njihovo ravnanje ne povzroča tveganj za varnost in kakovost pitne vode.

Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode se zagotavlja v okviru notranjega nadzora ter državnega monitoringa. 

Izvajanje nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode

Mikrobiološki parametri nam pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. Ker uživanje vode, kontaminirane z bakterijami, ki so pokazatelj fekalnega onesnaženja, lahko predstavlja resno tveganje za zdravje potrošnikov, je treba do ureditve razmer sprejeti ukrepe, ki so predvideni v načrtu delovanja v izrednih razmerah. Preizkušanje pitne vode na posamezne kemijske parametre pa pokaže obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode s kemičnimi snovmi. Med mikrobiološkimi in kemijskimi parametri je tudi velik del t.i. indikatorskih parametrov, katerih mejne vrednosti niso določene na podlagi neposredne nevarnosti za zdravje, temveč nam dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in nas opozarjajo, da je znotraj sistema prišlo do sprememb.
TRDOTA VODE V OBČINI KAMNIK

Kaj pomeni trdota vode?
Voda je odlično topilo in ravno zaradi te lastnosti so v vodi, ki priteče iz pipe, raztopljene različne mineralne snovi. Količina in vrsta raztopljenih snovi je odvisna od področja, kjer voda izvira (kemične sestave prsti in kamnin preko katerih teče). Predvsem gre za kalcijeve in magnezijeve hidrogenkarbonate (iz apnenca in dolomita) ter kalcijev sulfat (iz sadre). Določena količina teh mineralov je nujno potrebna, da voda ni agresivna ali jedka ter, da se izboljša njen okus.

Pri kuhanju vode se del prisotnih mineralnih snovi izloča kot belorumenkasta oborina – vodni kamen. Oborina nastane iz kalcijevih in magnezijevih hidrogenkarbonatov, ko se ti pretvorijo v netopne karbonate. Vse ostale mineralne snovi se pri kuhanju ne izločijo in ostanejo v vodi kot trajna trdota vode (sulfati, kloridi, tudi natrijev karbonat).

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. je upravljavec 8 vodovodnih sistemov. Vsak vodovodni sistem ima svoj vir pitne vode s svojimi lastnostmi, med drugim tudi trdoto.

Trdota vode v občini Kamnik
Povprečne skupne trdote po posameznih sistemih so predstavljene v spodnji tabeli:

Vodovodni sistem Trdota vode (°N) Kalij (mg/L) Magnezij (mg/L) Kalcij (mg/L)
Iverje 7,0 0,27 8,0 42
Palovče 9,8 0,11 3,2 68
Vranja Peč – Velika Lašna 7,0 0,27 8,0 42
Gozd – Kališe 10,5 0,53 1,3 7,3
Pšajnovica 13,0 0,19 30 33
Poreber – Markovo 1,9 0,56 1,5 10
Črna 11,8 0,23 20 57
Kamniška Bistrica 10,0 0,29 20 45

 

Lestvica trdote vode:

Trdota vode (°N)  
0 – 4 Zelo mehka voda
4 – 8 Mehka voda
8 – 18 Srednje trda voda
18 – 30 Trda voda
Nad 30 Zelo trda voda
24 URNA DEŽURNA SLUŽBA
041 616 087

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524