Izvedba priključka

Vložite vlogo za priključitev na vodovodno omrežje.

Stranka vloži vlogo za priključitev na sedežu družbe, in sicer na Cankarjevi cesti 11 v Kamniku. Vlogi priloži pravnomočno gradbeno dovoljenje in PZI-načrt priključka. Na podlagi terenskega ogleda se pripravi predračun in po poravnavi le tega se pristopi k fizični priključitvi na vodovodno omrežje. V dogovoru in s soglasjem upravljavca stranka gradbena dela lahko izvede v lastni režiji vendar le pod nadzorom upravljavca, montažna dela pa mora izvesti strokovno usposobljena ekipa upravljavca.

  • Stroški priključitve na javni vodovod bremenijo naročnika storitve, in sicer skladno z objavljenim cenikom.
  • Prestavitev lokacije vodomera oziroma odjemnega mesta je možna in se izvede na pobudo oziroma na naročilo uporabnika. Stroški prestavitve vodomera bremenijo naročnika storitve.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524