Odpadne vode in kanalizacija

Vzdržujemo, gradimo in upravljamo z vodi odpadnih snovi.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., kot koncesionar upravlja z več kot 100 km javnega kanalizacijskega omrežja v občini Kamnik. Z namenom zbiranja in odvajanja odpadnih voda preko dobro načrtovanega in redno vzdrževanega javnega kanalizacijskega omrežja do končne distribucije do Centralne čistilne naprave Kamnik-Domžale skrbimo za dvig kvalitete življenja in ohranjanje čistega okolja.

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Komunalno podjetje Kamnik, d.o.o., ima na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, naslednje pristojnosti:

  • zagotavljanje nemotenega delovanja javnega kanalizacijskega omrežja z rednim vzdrževanjem in čiščenjem objektov javne kanalizacije,
  • čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
  • čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
  • prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
  • prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
  • deratizacija dvakrat letno in
  • upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav.

Na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, smo zadolženi za:

  • prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta,
  • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta in
  • izvajati oceno obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

Poleg tega ima izvajalec javne službe še ostale zadolžitve v zvezi z vodenjem evidenc, ki izhajajo iz prej navedenih obveznosti ter pripravo še drugih dokumentov, na podlagi katerih se določijo standardi dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode v posamezni lokalni skupnosti.

Vzdrževalna dela in pregledi na objektih se opravljajo periodično vsak teden po usklajenem tedenskem planu. Pregled, čiščenje in snemanje kanalizacije se opravlja med mesecem marcem in oktobrom v vremensko ugodnih dneh.

S specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije opravljamo tudi dela kot so odmašitev in čiščenje kanalizacijskih priključkov, čiščenje hišne kanalizacije, čiščenje meteornih kanalov in ostale storitve.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524