Tehnični ukrepi in redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja z naslednjimi predvidenimi tehničnimi ukrepi:

 • nadzor delovanja stanja omrežja, objektov ter naprav s pripadajočo opremo, v ta namen se opravljajo periodični pregledi,
 • iskanje okvar, popravilo okvar, tekoča popravila in podobno,
 • preventivna popravila in hidravlične meritve na sistemih,
 • kontrola kvalitete vode s stalnimi in periodičnimi analizami,
 • izvedba večjih popravil, nujnih rekonstrukcij in podobno,
 • čiščenje, izpiranje in dezinfekcija posameznih objektov in naprav vodovodnega sistema ,
 • intervencijski posegi, popravila ter sanacije,
 • racionalizacija in optimizacija sistemov v odnosu na vloženo energijo – prečrpavanja vode in
 • izvajanje ukrepov HACCP.

Posamezni tehnični ukrepi se razvrščajo med tiste, ki se vršijo stalno in periodično ter tiste, ki imajo časovno neopredeljen značaj (npr. intervencije…).

Kot upravljavci zgoraj naštetih vodovodov v okviru rednega vzdrževanja skrbimo za:

 • 24 urno dežurno službo,
 • normalno obratovanje vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet,
 • redno vzdrževanje omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda,
 • vzdrževanje priključkov in vodomerov,
 • redno kontroliranje kvalitete pitne vode,
 • obveščanje uporabnikov o prekinitvah dobave vode,
 • vodenje katastra in ostalih evidenc,
 • redno in periodično odčitavanje vodomerov,
 • ažurno izdajanje mnenj oz, podlag za izdajo vodovodnih soglasij,
 • sistematično pregledovanje omrežja in ugotavljanje izgub vode,
 • zaščito vodovodnih objektov,
 • kontrola brezhibnosti hidrantov na javnem vodovodnem omrežju,
 • zaračunavanje porabe vode in
 • statistično obdelavo podatkov
 • izvajanje HACCP načrta,
 • čiščenje objektov in naprav vodovodnega sistema,
 • urejanje okolice objektov,
 • nadzor dezinfekcije pitne vode in
 • menjave vodomerov.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524