Male komunalne čistilne naprave in greznice

V okviru vzdrževanja območij, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, izvajamo storitve čiščenja grezničnih gošč, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in ostale zadolžitve vezane na obratovanje  MKČN.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen (MEDO) storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2013 je bil v aprilu 2014 uveden nov način obračunavanja prevzema in čiščenja blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Uredba izvajalcem nalaga, da obračunajo storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, čiščenja prevzetih vsebin na komunalni čistilni napravi ter praznjenja in čiščenja komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic mesečno glede na količino porabljene pitne vode. Prevzem vsebine iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je storitev Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o., čiščenje vsebine pa storitev Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Tak način obračunavanja prevzema vsebine iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je obvezen za vse izvajalce gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v državi. Praznjenja izvajamo na podlagi načrta praznjenj po predhodnem pisnem obvestilu vsakega uporabnika posebej ali po naročilu. V kolikor uporabniku načrtovani datum ne ustreza, lahko zahteva nov termin praznjenja.

Uporabniki, ki odpadno vodo ali blato ustrezno obdelajo in uporabijo kot gnojilo v lastnem kmetijskem gospodarstvu, to pomeni, da komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva mešajo skupaj z gnojevko iz kmetijskega gospodarstva ter mešanico skladiščijo najmanj 6 mesecev pred uporabo v kmetijstvu, lahko zahtevajo oprostitev plačila za storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Greznica

Greznica je obzidana, pokrita jama (pretočni ali nepretočni bazen) za zbiranje komunalnih odpadnih voda (npr. straniščnih odplak), kjer javna kanalizacija ni urejena. Greznica je neke vrste mala čistilna naprava brez prezračevanja, zato v njej poteka anaerobno (brez kisika) čiščenje odpadnih voda, ki pritekajo iz posameznega objekta. Greznice je treba prazniti na vsake tri leta, njeno vsebino pa se odpelje na čiščenje na čistilno napravo. Večina greznic je pretočnih, kar pomeni, da se odpadna voda v okolje odvaja biološko onesnažena. Greznice so predhodniki malih čistilnih naprav, vendar pa čistilni procesi, ki se v njih odvijajo, vode ne očistijo dovolj, da bi le-ta ustrezala kriterijem za izpust.

Mala oz. hišna čistilna naprava (MKČN)

Mala oz. hišna čistilna naprava (MKČN) je rezervoar, opremljen s kompresorjem in puhali za dovod zraka, kjer se odpadna voda s pomočjo fizičnih in kemičnih procesov prečisti podobno kot na večjih čistilnih napravah, kamor se steka kanalizacija. Za razliko od greznic, v čistilnih napravah poteka tudi razgradnja s pomočjo kisika, kar močno poveča stopnjo čiščenja in kakovost vode na iztoku iz čistilne naprave.

Praznjenje greznic in MKČN

Praznjenje greznic in MKČN je obvezna storitev javne gospodarske službe, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo lahko izvaja samo izvajalec gospodarske javne službe. V okviru obvezne storitve praznjenja v Komunalnem podjetju Kamnik d.o.o. skrbimo za na območje občine Kamnik. Kot izvajalec javne gospodarske službe smo vsem uporabnikom dolžni zagotoviti praznjenje najmanj enkrat na tri leta in obenem poskrbeti, da se prevzeto blato očisti na ustrezni čistilni napravi.

Kot izvajalec gospodarske javne službe izvajamo periodičen pregled naročil storitve, na podlagi katerega nato pripravimo seznam uporabnikov, ki storitve v obdobju zadnjih treh let niso koristili in hkrati niso opravičeni oprostitve storitve na podlagi izvajanja kmetijske dejavnosti. Ti uporabniki so obveščeni o terminu opravljanja storitve. V primeru, da uporabniku termin ne ustreza, se dogovorimo za nov termin oz. prestavitev termina za največ 30 dni.

Praznjenje izvajamo s specialnim komunalnim vozilom oz. ti. ‘kanaljetom’, ki blato in odpadne vode odpelje na čiščenje v Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik.

Naročilo, izvajanje in plačilo storitve

Storitev rednega praznjenja  zagotavljamo po programu izvajalca javne službe, praviloma na tedenski ravni. Izredno praznjenje greznice izvajamo na podlagi predhodnega naročila. Naročanje je možno preko spletnega obrazca, preko e-pošte praznjenje greznice ali preko telefonske številke 01 836 34 48. Uporabnik je izvajalcu dolžan zagotoviti nemoten dostop do greznice ali MKČN. Prisotnost uporabnika oz. njegovega zastopnika je pri opravljanju storitve obvezna. 

Storitev se v skladu z zakonodajo zaračunava glede na količino porabljene pitne vode. Za uporabnike, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in se jim odpadne vode odvajajo v greznice ali MKČN se zaračuna cena storitve praznjenja greznic in MKČN, ki se zaračuna glede na porabljeno količino vode. Cene so skladne s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 31. seji, dne 28. 5. 2014 in objavil v Ul. RS, št. 42/14. V primeru, da na objektu ni merjenega odjema vode, se storitev obračuna po osebi in sicer po normativu 150 l/osebo/dan.

Oprostitev plačila storitve

Izjeme pri izvedbi in zaračunavanju storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN so, skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08 s spremembami) dovoljene za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. V vseh drugih primerih je uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, za gnojilo v kmetijstvu, prepovedana. Storitev se ukine na podlagi vložene izjave – oprostitev plačila za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva.

Plan rednega čiščenja greznic v letu 2024
NASELJE MESEC
Bela MAREC, APRIL
Motnik
Okrog pri Motniku MAJ, JUNIJ
Gabrovnica
Pšajnovica JULIJ, AVGUST
Laseno
Cirkuše v Tuhinju SEPTEMBER, OKTOBER
Češnjice v Tuhinju
Golice NOVEMBER, DECEMBER
Gradišče v Tuhinju

NAROČITE ČIŠČENJE GREZNICE

Zasebnost in piškotki

6 + 13 =

VLOGE IN SOGLASJA

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524