Položnice

Razlaga postavk na položnicah.

POLOŽNICA I. – uporabniki javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

VODARINA (Prejemnik: upravljalec)

Pokriva stroške, ki nastanejo pri dobavi pitne vode in se obračuna glede na količino porabljene vode na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočeni odčitek števca. Obračuna se v skladu z veljavnim cenikom. Vodarina lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitve javne službe. Vodarina je cena v skladu s klepom, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na 13. seji dne 25.11.2020 (Uradni list RS, št. 191/20) in velja od 1.1.2021. Enota količine storitve je izražena v EUR/m3 dobavljene pitne vode. 

OMREŽNINA VODARINE DN 20 (Prejemnik: občina)

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine in se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na dimenzijo vodomera. Omrežnina se zaračunava mesečno po dvanajstinah, glede na dimenzijo vodomera, in ni odvisna od porabe vode. Ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom, se obračuna omrežnina za DN 20. Enota količine storitve je izražena v EUR/vodomer. Omrežnina torej pokriva stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. Višina omrežnine za posamezno občino je odvisna od dolžine omrežja (posebej vodovodnega in posebej kanalizacijskega) ter števila in velikost priključkov na posamezno omrežje. Višina omrežja se zato razlikuje od občine do občine.

KANALŠČINA (Prejemnik: upravljalec)

Kanalščina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09 in 87/12). Cena kanalščine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 13. seji, dne 25.11.2020 in objavil v Uradnem listu RS. Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede na oskrbovani vodni vir. Količina odvedene odpadne vode se meri po stanju vodomera in sicer v m³ porabljene vode na gospodinjstvo. V primeru, da upravljalec oz. uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari oz. ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se kanalščina obračuna pavšalno na osnovi povprečne porabe vode v preteklem obdobju.

  1. OMREŽNINA KANALIŠČINA DN 20 (Prejemnik: občina)

Omrežnina iz naslova odvajanja odpadne vode pokriva stroške amortizacije kanalizacijske infrastrukture ter nekatere druge stroške infrastrukture (zavarovanja, odškodnine idr.) in je vezana na velikost vodomera. Ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom, se obračuna omrežnina za DN 20. Cena omrežnine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 30. seji, dne 23. 4. 2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 32/14.

  1. ČIŠČENJE VODE (Prejemnik: CČN Domžale)

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih komunalnih voda. Obračunava se uporabnikom z območja občine Kamnik, ki so priključeni na kanalizacijski sistem in predstavlja strošek obdelave odpadnih voda na CČN. Cena čiščenja odpadnih voda pokriva stroške izvajanja te storitve in je odvisna od količine porabljene vode.

  1. OMREŽNINA CČN DN 20 (Prejemnik: CČN Domžale)

Omrežnina CČN DN 20 je namenjena kritju dela stroškov najemnine za čistilno napravo in se zaračuna glede na velikost vodomera. Je neodvisna od porabe.

  1. OKOLJSKA DAJATEV (Prejemnik: občina)

Gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).

Več o okoljski dajatvi

Nazaj na vse položnice

 

POLOŽNICA II. – uporabniki javnega vodovodnega omrežja in imetniki greznic (mkčn)

VODARINA (Prejemnik: upravljalec)

Pokriva stroške, ki nastanejo pri dobavi pitne vode in se obračuna glede na količino porabljene vode na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočeni odčitek števca. Obračuna se v skladu z veljavnim cenikom. Vodarina lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitve javne službe. Vodarina je cena v skladu s klepom, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na 13. seji dne 25.11.2020 (Uradni list RS, št. 191/20) in velja od 1.1.2021. Enota količine storitve je izražena v EUR/m3 dobavljene pitne vode.

OMREŽNINA VODARINE DN 20 (Prejemnik: občina)

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine in se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na dimenzijo vodomera. Omrežnina se zaračunava mesečno po dvanajstinah, glede na dimenzijo vodomera, in ni odvisna od porabe vode. Ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom, se obračuna omrežnina za DN 20. Enota količine storitve je izražena v EUR/vodomer. Omrežnina torej pokriva stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. Višina omrežnine za posamezno občino je odvisna od dolžine omrežja (posebej vodovodnega in posebej kanalizacijskega) ter števila in velikost priključkov na posamezno omrežje. Višina omrežja se zato razlikuje od občine do občine.

ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA (Prejemnik: CČN Domžale)

Imetnikom greznic se zaračuna storitev čiščenja vsebine pripeljane na čistilno napravo. Gre za storitev CČN Domžale, ki se obračunava mesečno. Obračunska osnova za posamezno odjemno mesto je m³ dobavljene pitne vode.

PREVZEM VSEBINE / BLATA (Prejemnik: upravljalec)

Skladno z uredbo o Metodologiji za oblikovanje cen (MEDO) (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) se praznjenje greznic (kot tudi MKČN) obračunava mesečno. Obračunska osnova za posamezno odjemno mesto je m³ dobavljene pitne vode. Na območju, kjer ni javnega vodovoda in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode.

OMREŽNINA CČN DN 20 (Prejemnik: CČN Domžale)

Omrežnina CČN DN 20 je namenjena kritju dela stroškov najemnine za čistilno napravo in se zaračuna glede na velikost vodomera. Je neodvisna od porabe.

OKOLJSKA DAJATEV (Prejemnik: občina)

Gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).

Več o okoljski dajatvi

Nazaj na vse položnice

POLOŽNICA III. – uporabniki javnega kanalizacijskega omrežja in oskrbovanci iz vaških vodovovodov oz. Z lastno oskrbo

KANALŠČINA (Prejemnik: upravljavec)

Kanalščina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09 in 87/12). Cena kanalščine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 13. seji, dne 25.11.2020 in objavil v Uradni list RS.  Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede na oskrbovani vodni vir. Količina odvedene odpadne vode se meri po stanju vodomera in sicer v m³ porabljene vode na gospodinjstvo. Na območju, kjer ni javnega vodovoda (V primeru oskrbe iz vaških vodovodov) in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode (pavšal: 3 m³ / mesec na osebo).

OMREŽNINA KANALIŠČINA DN 20 (Prejemnik: občina)

Omrežnina iz naslova odvajanja odpadne vode pokriva stroške amortizacije kanalizacijske infrastrukture ter nekatere druge stroške infrastrukture (zavarovanja, odškodnine idr.) in je vezana na velikost vodomera. Ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom, se obračuna omrežnina za DN 20. Cena omrežnine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 13. seji, dne 25.11.2020 in objavil v Uradnem listu RS, št. 191/20.

ČIŠČENJE VODE (Prejemnik: CČN Domžale)

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih komunalnih voda. Obračunava se uporabnikom z območja občine Kamnik, ki so priključeni na kanalizacijski sistem in predstavlja strošek obdelave odpadnih voda na CČN. Cena čiščenja odpadnih voda pokriva stroške izvajanja te storitve in je sicer odvisna od količine porabljene vode. Na območju, kjer ni javnega vodovoda (V primeru oskrbe iz vaških vodovodov) in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode (pavšal: 3 m³ / mesec na osebo).

OMREŽNINA CČN DN 20 (Prejemnik: CČN Domžale)

Omrežnina CČN DN 20 je namenjena kritju dela stroškov najemnine za čistilno napravo in se zaračuna glede na velikost vodomera. Je neodvisna od porabe.

OKOLJSKA DAJATEV (Prejemnik: občina)

Gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).

Več o okoljski dajatvi

Nazaj na vse položnice

POLOŽNICA IV. – imetniki greznic in oskrbovanci iz vaških vodovodov oz. Z lastno oskrbo

ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA (Prejemnik: CČN Domžale)

Imetnikom greznic se zaračuna storitev čiščenja vsebine pripeljane na čistilno napravo. Gre za storitev CČN Domžale, ki se obračunava mesečno. Obračunska osnova za posamezno odjemno mesto je m³ dobavljene pitne vode. Na območju, kjer ni javnega vodovoda (V primeru oskrbe iz vaških vodovodov) in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode (pavšal: 0,15 m³ / dan na osebo). 

PREVZEM VSEBINE / BLATA (Prejemnik: upravljalec)

Skladno z uredbo o Metodologiji za oblikovanje cen (MEDO) (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) se praznjenje greznic (kot tudi MKČN) obračunava mesečno glede na porabljeno vodo na vodomeru oz. akontacijo ali sporočeno odčitek števca. Z mesečnim plačevanjem odvoza blata iz greznic (kot tudi MKČN) se uporabnikom enkrat na tri leta opravi odvoz greznične gošče s strani izvajalca javne službe, brez dodatnih stroškov. Zaračunava se uporabnikom, ki niso priključeni na kanalizacijo. Na območju, kjer ni javnega vodovoda (V primeru oskrbe iz vaških vodovodov) in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode (pavšal: 0,15 m³ / dan na osebo).

OMREŽNINA CČN DN 20 (Prejemnik: CČN Domžale)

Omrežnina CČN DN 20 je namenjena kritju dela stroškov najemnine za čistilno napravo in se zaračuna glede na velikost vodomera. Je neodvisna od porabe.

OKOLJSKA DAJATEV (Prejemnik: občina)

Gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).

Več o okoljski dajatvi

Nazaj na vse položnice