Javna razsvetljava

Skrbimo za svetlo in varno okolje.

Kot koncesionar, na osnovi koncesijske pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe ” Dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik št. 354-128/2011 in v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik, opravljamo izbirno lokalno gospodarsko javno službo.

Osvetljenost življenjskega prostora ne pomeni samo zagotovitve osnovnih življenjskih pogojev, ampak tudi zagotavljanje varnega okolja za vse uporabnike javnih površin. Strokovno načrtovano in izvedeno osvetljevanje pripomore k varovanju okolja in energetski učinkovitosti sistema.

Izvajamo dobavo, postavitev in vzdrževanje omrežja javne razsvetljave v občini Kamnik ter skrbi za brezhibno delovanje objektov in naprav omrežja javne razsvetljave, in sicer:

  • za več kot 100 km omrežja,
  • 137 prižigališč,
  • ter več kot 2300 sijalk.

Skrbimo za dobavo, postavitev objektov in naprav ter gradnjo omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo redno vzdrževanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, vse s ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524