Kako ravnati ob izgubi svojca?

Smrt bližnjega

V primeru smrti na domu najprej pokličite pristojno zdravniško službo na telefonsko številko 112. Dežurni zdravnik oz. pristojni mrliški preglednik bo opravil pregled, izdal potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti. Po izdaji potrdila pokličite pogrebno službo. Na podlagi vašega pooblastila bomo uredili vse upravne (pridobitev ustrezne dokumentacije) in fizične postopke (prevoz pokojnega) za pokop umrlega.

SMRT V BOLNIŠNICI ALI V DOMU STAREJŠIH OBČANOV
Če smrt nastopi v bolnišnici ali v drugem zavodu, pregled pokojnika uredijo v ustanovi, v kateri je pokojni umrl. Zatem pokličite pogrebno službo, ki vam bo svetovala o nadaljnjih postopkih.

Pregled pokojnika se mora opraviti v 12 urah v strnjenih oz. v 24 urah v nestrnjenih naseljih.

Prijava smrti

Prijava smrti se poda na upravni enoti v občini, kjer je oseba umrla. Kadar gre za smrt zunaj zdravstvenih oziroma drugih zavodov, prijavo izvedemo v pogrebni službi, sicer prijavo izvede ustanova, v kateri je pokojni umrl. Prijava smrti se poda najkasneje v dveh dneh od dneva smrti oz. od dneva najdbe umrlega. Za prijavo smrti je potrebno potrdilo o smrti, ki ga izda zdravnik oz. mrliški preglednik, ki je opravil pregled. Upravna enota na osnovi prijave smrti izda izpisek iz matičnega registra o smrti (mrliški list), ki ga prevzamete na upravni enoti oz. ga le-ta pošlje svojcem po pošti.

Organizacija pogreba

Za prevoz pokojnika pokličite našo pogrebno službo. Pripravite potrdilo o smrti in osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje) umrlega. V primeru, da je smrt nastopila v bolnišnici ali v domu starejših občanov, svojci pokojnikove stvari prevzamete v bolnišnici, kjer je bil pacient sprejet oz. na upravi doma starejših občanov.

Prevoz pokojnika izvajamo na celotnem območju Slovenije. Pokojnika prepeljemo od kraja smrti do upepeljevalnice, če gre za upepelitev ali raztros. Po upepelitvi se pepel pokojnika shrani v žaro, ki jo pripeljemo na želeno pokopališče oziroma drugo dogovorjeno mesto. V primeru klasičnega pogreba s krsto se pokojnega prepelje v za to namenjene prostore pogrebne službe, kjer ostane vse do dne pogreba. Pred pokopom poskrbimo za ureditev in ustrezno pripravo oz. oblačenje pokojnika.

UREDITEV OSNOVNE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA NA POGREB
Za organizacijo pogreba se zglasite v naši pogrebni službi, kje se boste dogovorili za vrsto standardnega ali nadstandardnega pogreba: klasični pogreb, žarni pogreb ali pokop z raztrosom.  S seboj prinesete osebni dokument pokojnega in njegovo fotografijo, če želite povečano sliko v poslovilni vežici ali objavo osmrtnice s sliko. V primeru klasičnega pokopa prinesete tudi obleko za pokojnega. V primeru upepelitve je le-ta izvedena po 36 urah od nastopa smrti. Izvede jo ljubljanska upepeljevalnica na podlagi listine o prijavi smrti ter po preveritvi vzroka smrti, kar stori oseba, ki je pooblaščena s strani mrliško–pregledne službe.

Svojci, ki želijo opraviti raztros zunaj pokopališča, morajo za to pridobiti dovoljenje upravne enote, in sicer morajo oddati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika. Termin raztrosa je prilagojen vašim željam. Za ureditev tovrstnega pokopa bomo potrebovali vaše pooblastilo.

UREDITEV OSTALIH PODROBNOSTI POGREBA
Pomagamo vam pri izboru vseh elementov pogreba. Organiziramo pogrebno slovesnost in pripravimo poslovilno vežico. Svetujemo pri izboru pogrebne opreme: krste ali žare, žalne knjige in okvirja za fotografijo pokojnika. V sodelovanju z okoliškimi cvetličarnami poskrbimo za različne cvetlične aranžmaje in sveče.

V skladu z vašimi željami naročimo pevce, pomagamo pri izboru glasbene spremljave in vam pripravimo  sožalne vizitke. Če bi želeli, izvedemo izpust belega goloba ali pripravimo in preberemo poslovilni govor. Težko gibljivim ali onemoglim žalujočim, ki bi se radi udeležili pogreba, nudimo prevoz z električnim vozilom.

OBJAVA OSMRTNICE
Izgubo bližnjega lahko sporočite preko osmrtnice, ki jo objavimo na spletni strani Komunalnega podjetja Kamnik oz. v drugih sredstvih javnega obveščanja (radio, TXT, časopis) v skladu z dogovorom.

Pogrebne storitve

UREDITEV GROBA
Po zaključku pogreba smo vam na voljo za vse storitve, povezane z ureditvijo groba. Poskrbimo za odstranitev cvetja in sveč, če želite, pa tudi za izvedbo kamnoseških storitev (nagrobni kamen in napis na nagrobni plošči). Tudi sicer smo vam na voljo za urejanje groba skozi vse leto, npr. nasaditev nagrobnih rastlin in prižiganje sveč.

Pravica do izredne denarne socialne pomoči

POSMRTNINA IN POGREBNINA
Pravici se uveljavljata z izpolnitvijo  Vloge za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana ‒ obrazec 8.47. Vlogo dobite tudi v pogrebni službi Komunalnega podjetja Kamnik, sicer pa jo najdete na spletnih straneh eUprave.

Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 392,75 € (od 1. 8. 2018 dalje).

Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri  kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka 785,50 € (od 1. 8. 2018 dalje).

Obe pravici se vlagata pri kateremkoli centru za socialno delo, v roku 1 leta po smrti svojca. Stranka mora vlogi priložiti dokazilo o smrti, če podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma, v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine, tudi originalni  račun opravljenega pogreba.

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti državljan RS, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji, ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji. Pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe in je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka oz. dohodek vlagatelja ne presega zakonsko določenega cenzusa. Od 1. 6. 2018 dalje so do pogrebnine oziroma posmrtnine lahko upravičeni tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje pokojne osebe.

POKOJNINA
Pokojna oseba je upravičena do celotne pokojnine za mesec, v katerem je umrla. Za ureditev izplačila se oglasite na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

POGREBNA SLUŽBA
uradne ure pisarne: pon-pet od 7. do 15. ure
t (24 ur): 041 634 948
e-pošta: pogrebna@kpk-kamnik.si