Notranji nadzor

Notranji nadzor mora izvajati upravljavec vodovodnega sistema. Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode imamo vzpostavljen notranji nadzor na osnovi sistema HACCP. S pomočjo sistema prepoznamo različne dejavnike, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in skladno s tem izvajamo potrebne ukrepe. Vzpostavljen imamo stalen nadzor na tistih mestih v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. V sklopu HACCP sistema so opredeljena tudi mesta vzorčenja, vrsta preskušanja in najmanjša frekvenca vzorčenja. V sklopu notranjega nadzora izvedemo vzorčenje pitne vode za laboratorijska preskušanja, izvedejo se mikrobiološka preskušanja in fizikalno kemijska preskušanja. Laboratorijska preskušanja opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Lokacija Kranj. Pripravijo se tudi letna poročila o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v upravljanju Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o., v katerih predstavimo opis stanja posameznega vodovodnega sistema, rezultate laboratorijskih izvidov in morebitne ukrepe za izboljšanje.

CILJ ZAGOTAVLJANJA NOTRANJEGA NADZORA

Cilj izvajanja notranjega nadzora je zagotavljanje skladnosti pitne vode na pipah oziroma tistih mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda. Skladnost pitne vode pomeni, skladnost le-te z zahtevami mejnih vrednosti parametrov iz predpisov, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

Frekvenca in vrsta preskušanj sta vzpostavljena z namenom rednega spremljanja dogajanja na vodovodnih sistemih pred in po pripravi pitne vode. Na takšen način pridobivamo redne podatke obnašanja vodnega vira pa tudi samega sistema. Podatki so nam v pomoč pri spoznavanju celotnega vodovodnega sistema (od zajetja do končnega uporabnika). Na podlagi podatkov si zagotovimo obvladljiv notranji nadzor v vsakem trenutku.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524