Vzdrževanje občinskih cest

Prometne površine, javne površine, brežine, zelenice, prometna signalizacija, tržnica …

Redna vzdrževalna dela

Opravljanje gospodarske javne službe na področju opravljanja ‘Urejanja in vzdrževanja občinskih cest’ na območju Občine Kamnik zajema široko paleto del. Kot koncesionar izvajamo sledeče večje storitve:

 

 • redno vzdrževanje prometnih površin (asfaltnih in makadamskih),
 • redno vzdrževanje bankin,
 • redno vzdrževanje odvodnjavanja,
 • redno vzdrževanje brežin,
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije (vertikalne in cestne),
 • redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov,
 • čiščenje hodnikov za pešce, cest in drugih prometnih površin,
 • čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
 • vzdrževanje in košnja zelenih površin, parkov in grobišč,
 • vzdrževanje tržnic in sejmišč,
 • pregledniško službo idr.

 

Večja vzdrževalna dela in prenove

V Komunalnem podjetju Kamnik, d.d., poleg rednega vzdrževanja na cestah, izvajamo tudi večja vzdrževalna dela, kar obsega prenovo občinskih cest in njihovih objektov. Izvajamo tudi novogradnje komunalnih vodov, in sicer na podlagi pogodb z občino in drugimi investitorji.

 

Kontakti:

 

Telefon: 01/ 839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna številka: 031 625 524

Vodja vzdrževanja: ROK KRIŽNAR