Vzdrževanje občinskih cest in javnih površin

Vzdrževanje občinskih cest in javnih površin

Kot izvajalec javne službe na področju...
Več

Kot izvajalec javne službe na področju vzdrževanja cest v občini Kamnik vzdržujemo 416 km kategoriziranih občinskih cest.

Vzdrževanje občinskih cest in javnih površin

 • 24 dežurstvo in pregled občinskih cest,
 • letno vzdrževanje občinskih cest,
 • priprava in izvedba zimske službe,
 • izvedba del v zimskih razmerah,
 • intervencijski ukrepi v primeru elementarnih dogodkov,
 • vzdrževanje cestno prometne talne signalizacije.
 • vzdrževanje cestno prometne vertikalne signalizacije,
 • vzdrževanje obcestnih zelenih površin,
 • vzdrževanje parkov in javnih zelenic,
 • vzdrževanje javnih parkirišč,
 • vzdrževanje in čiščenje javnih košev za odpadke,
 • izdaja mnenj in izdelava elaboratov za zapore cest in javnih površin,
 • izvedba zapore cest in javnih površin.

Med aktivnosti rednega vzdrževanja cest in javnih površin sodijo:

 • strojno in ročno pometanje ter čiščenje cest in javnih površin,
 • praznjenje koškov za odpadke in pometanjem pločnikov,
 • krpanje asfaltnih površin z pripravljalnimi deli,
 • krpanje makadamskih cest,
 • menjave cestnih mrež in požiralnikov,
 • pranje ulic (po potrebi),
 • popravilo bankin z ročnim nasipom in strojnim utrjevanjem,
 • čiščenje propustov, usedalnikov, peskolovov, muld ter jarkov za odvodnavanje voda,
 • košnja javnih parkov in zelenic,
 • čiščenje javnih parkirišč in drugih asfaltiranih javnih površin.

Dežurstvo in pregled občinskih cest obsega pregled cest z vozilom in osnovno opremo cestno prometne signalizacije z vzdrževalnimi deli.

Izvajanje zimske službe obsega:

 • pripravo izvedbenega plana zimske službe,
 • namestitev snežnih kolov,
 • dobavo in namestitev zabojnikov za pesek in sol s polnjenjem,
 • nabavo in dovoz posipnih materialov po deponijah,
 • pripravo in izvajanje dežurstva organizatorja del,
 • pripravo in izvajanje dežurstva operativnih skupin,
 • izvedbo del v zimskih razmerah (pluženje – posipanje)

Namen zimske službe, ki v občini traja od 15. novembra do 30. marca, je zagotavljanje čim bolj varne prevoznosti cest v zimskih razmerah, kar pomeni čim hitrejše odstranjevanje snega z vozišč ter posipanje cestišč proti poledici. Da je cesta prevozna se šteje, če višina snega na cestah I. prioritete ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, torej, da je promet možen z zimsko opremo (zimske pnevmatike, verige). V obdobju izredno močnega sneženja, ob zametih, snežnih plazovih ter hudi poledici, ko ni mogoče odpraviti ovir z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi, se lahko za čim krajši čas odsek ceste zapre zaradi varnosti udeležencev v prometu. V primeru naravnih nesreč ali elementarnih dogodkov (nevihte, toča, plazovi, poplave) se plan vzdrževanja cest sprotno prilagaja potrebam na terenu.

Dežurne službe

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948