Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., ima na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, naslednje pristojnosti:

  • zagotavljanje nemotenega delovanja javnega kanalizacijskega omrežja z rednim vzdrževanjem in čiščenjem objektov javne kanalizacije,
  • čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
  • čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
  • prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
  • prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
  • deratizacija dvakrat letno in
  • upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav.

Na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, smo zadolženi za:

  • prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta,
  • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta in
  • izvajati oceno obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

Poleg tega ima izvajalec javne službe še ostale zadolžitve v zvezi z vodenjem evidenc, ki izhajajo iz prej navedenih obveznosti ter pripravo še drugih dokumentov, na podlagi katerih se določijo standardi dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode v posamezni lokalni skupnosti.

Vzdrževalna dela in pregledi na objektih se opravljajo periodično vsak teden po usklajenem tedenskem planu. Pregled, čiščenje in snemanje kanalizacije se opravlja med mesecem marcem in oktobrom v vremensko ugodnih dneh.

S specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije opravljamo tudi dela kot so odmašitev in čiščenje kanalizacijskih priključkov, čiščenje hišne kanalizacije, čiščenje meteornih kanalov in ostale storitve.

 

 

Kontakti:

 

Telefon: 01/ 839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna številka: 041 326 256

(

DERATIZACIJA

 

Namen deratizacije je zmanjšati populacijo škodljivih glodavcev, kot so npr. podgane in miši. Z zmanjševanjem njihovega števila prispevamo k zmanjševanju pojava nalezljivih bolezni. Poleg bolezni glodavci povzročajo tudi veliko materialno škodo. Deratizacija se izvaja tudi v kanalizacijskih sistemih. Izvaja se preventivno, navadno dvakrat letno (spomladi in jeseni) ali po naročilu stranke. Pri tem se uporablja posebna, za to namenjena sredstva, ki so učinkovita proti vsem vrstam miši in podgan.