Tehnični ukrepi in redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja z naslednjimi predvidenimi tehničnimi ukrepi:

 • nadzor delovanja stanja omrežja, objektov ter naprav s pripadajočo opremo, v ta namen se opravljajo periodični pregledi,
 • iskanje okvar, popravilo okvar, tekoča popravila in podobno,
 • preventivna popravila in hidravlične meritve na sistemih,
 • kontrola kvalitete vode s stalnimi in periodičnimi analizami,
 • izvedba večjih popravil, nujnih rekonstrukcij in podobno,
 • čiščenje, izpiranje in dezinfekcija posameznih objektov in naprav vodovodnega sistema ,
 • intervencijski posegi, popravila ter sanacije,
 • racionalizacija in optimizacija sistemov v odnosu na vloženo energijo – prečrpavanja vode in
 • izvajanje ukrepov HACCP.

Posamezni tehnični ukrepi se razvrščajo med tiste, ki se vršijo stalno in periodično ter tiste, ki imajo časovno neopredeljen značaj (npr. intervencije…). Kot upravljavci zgoraj naštetih vodovodov v okviru rednega vzdrževanja skrbimo za:

 • 24 urno dežurno službo,
 • normalno obratovanje vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet,
 • redno vzdrževanje omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda,
 • vzdrževanje priključkov in vodomerov,
 • redno kontroliranje kvalitete pitne vode,
 • obveščanje uporabnikov o prekinitvah dobave vode,
 • vodenje katastra in ostalih evidenc,
 • redno in periodično odčitavanje vodomerov,
 • ažurno izdajanje mnenj oz, podlag za izdajo vodovodnih soglasij,
 • sistematično pregledovanje omrežja in ugotavljanje izgub vode,
 • zaščito vodovodnih objektov,
 • kontrola brezhibnosti hidrantov na javnem vodovodnem omrežju,
 • zaračunavanje porabe vode in
 • statistično obdelavo podatkov
 • izvajanje HACCP načrta.
 • čiščenje objektov in naprav vodovodnega sistema,
 • urejanje okolice objektov,
 • nadzor dezinfekcije pitne vode in
 • menjave vodomerov.

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna služba: 041 616 087