Priključitev na kanalizacijo

Uredite priklop na kanalizacijsko omrežje.

Vsaka stranka, ki se želi priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v občini Kamnik, mora najprej oddati vlogo za priključitev na omrežje. Vloga se odda na sedežu družbe, po pošti ali po elektronski pošti na e-naslov: info@kpk-kamnik.si.

Hišni kanalizacijski priključek izvede Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., ali za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del po pogojih, podanih v soglasju k priključitvi in pod nadzorom upravljavca.

Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524