Pogrebna dejavnost

Izguba najbližjih je eden izmed najtežjih trenutkov v življenju, s tem zavedanjem zaposleni v naši pogrebni službi poskušajo s spoštljivim odnosom svojcem olajšati težke trenutke in jim s profesionalnim pristopom nudijo oporo ter pomoč pri urejanju vseh zadev, ki so povezane s slovesom od pokojnika.

Vse podrobnosti za pogreb se lahko uredi na enem mestu, in sicer na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik.

Naša ponudba obsega:

 • izbor žar in krst,
 • okvirjev za slike pokojnikov,
 • žalne vizitke, parte oziroma osmrtnice,
 • žalne knjige,
 • objava osmrtnice v medijih, na teletekstu, radiju in časopisih,
 • kamnoseške storitve in ureditev groba po pogrebu in odstranitev cvetja,
 • izbira pevcev in instrumentalne glasbe,
 • izpust belih golobov,
 • govori na pogrebih,
 • naročilo žalnih aranžmajev in sveč za pogreb.

Novost v naši ponudbi predstavlja pomoč težko gibljivim ali onemoglim, ki bi se radi udeležili slovesa. Spremljanje pogreba omogočimo ob pomoči električnega vozila.

Pogrebnina in posmrtnina
Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta obliki izredne denarne socialne pomoči.

 • posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 392,75 € (od 1. 8 .2018 dalje).
 • pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 785,50 € (od 1. 8. 2018 dalje).

UVELJAVLJANJE:

PRILOGE:

 • Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.

POGOJI:

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju.

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v  Sloveniji  in  stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti), od 1. 6. 2018 (novost) dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 577,34 €,
 • družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 801,21 €,
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.076,14 €, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.307,86 €,
 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 922,96 €, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.225,38 €.

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, NOVO od 1. 6. 2018 dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime) in je bil
 • na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 € za samsko osebo oziroma 925 € za družino.

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo naslednje:

 • Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju se pripravi predračun.
 • Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na naslednje:
  • stranka je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj,
  • stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 617 €, za družino pa 925 €. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.

NAKAZILO:

 1. posmrtnina 
  – na osebni račun upravičenca v denarju
 2. pogrebnina 
  – na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil račun že plačan,
  – z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).

VIŠINA:

 • posmrtnina – en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 392,75 €
 • pogrebnina – dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 785,50 €, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Pogrebnina in posmrtnina se v zapuščinskem postopku ne vračata.

*VIR: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI RS.

href=”https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2237″>Vloga za pogrebnino ali posmrtnino

SMRT NA DOMU

Svojci umrlega morajo o smrti na območju občine Kamnik obvestiti dežurnega zdravnika, oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti.

Nato svojci pokličejo izvajalca pogrebnih storitev ali center za obveščanje 112 in se dogovorijo za prevoz pokojnika. Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročijo potrdilo o smrti pokojnika in njegov osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Svojci ob pomoči pokopališke službe začnejo s pripravami na pokojnikov pogreb.

SMRT V BOLNIŠNICI ALI DOMU STAREJŠIH OBČANOV

Ob obvestilu svojcem, o nastopu smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo le ti prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je smrt pokojnika nastopila v domu starejših občanov, pa prevzamejo pokojnikove stvari na upravi doma.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524