Odpadne vode

Vzdržujemo, gradimo in upravljamo z vodi odpadnih snovi.

 Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., kot koncesionar upravlja z več kot 100 km javnega kanalizacijskega omrežja v občini Kamnik. Z namenom zbiranja in odvajanja odpadnih voda preko dobro načrtovanega in redno vzdrževanega javnega kanalizacijskega omrežja do končne distribucije do Centralne čistilne naprave Kamnik-Domžale skrbimo za dvig kvalitete življenja in ohranjanje čistega okolja.

Priključitev na kanalizacijo

Vsaka stranka, ki se želi priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v občini Kamnik, mora najprej oddati vlogo za priključitev na omrežje. Vloga se odda na sedežu družbe, po pošti ali po elektronski pošti na e-naslov: info@kpk-kamnik.si.

Hišni kanalizacijski priključek izvede Komunalno podjetje Kamnik, d. d., ali za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del po pogojih, podanih v soglasju k priključitvi in pod nadzorom upravljavca.

Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.

Male komunalne čistilne naprave in greznice

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen (MEDO) storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2013 je bil v aprilu 2014 uveden nov način obračunavanja prevzema in čiščenja blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Uredba izvajalcem nalaga, da obračunajo storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, čiščenja prevzetih vsebin na komunalni čistilni napravi ter praznjenja in čiščenja komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic mesečno glede na količino porabljene pitne vode.

Prevzem vsebine iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je storitev Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o., čiščenje vsebine pa storitev Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Tak način obračunavanja prevzema vsebine iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je obvezen za vse izvajalce gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v državi.

Praznjenja izvajamo na podlagi načrta praznjenj po predhodnem pisnem obvestilu vsakega uporabnika posebej ali po naročilu. V kolikor uporabniku načrtovani datum ne ustreza, lahko zahteva nov termin praznjenja.

Uporabniki, ki odpadno vodo ali blato ustrezno obdelajo in uporabijo kot gnojilo v lastnem kmetijskem gospodarstvu, to pomeni, da komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva mešajo skupaj z gnojevko iz kmetijskega gospodarstva ter mešanico skladiščijo najmanj 6 mesecev pred uporabo v kmetijstvu, lahko zahtevajo oprostitev plačila za storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., ima na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, naslednje pristojnosti:

  • zagotavljanje nemotenega delovanja javnega kanalizacijskega omrežja z rednim vzdrževanjem in čiščenjem objektov javne kanalizacije,
  • čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
  • čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
  • prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
  • prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
  • deratizacija dvakrat letno in
  • upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav.

Na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, smo zadolženi za:

  • prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta,
  • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta in
  • izvajati oceno obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

Poleg tega ima izvajalec javne službe še ostale zadolžitve v zvezi z vodenjem evidenc, ki izhajajo iz prej navedenih obveznosti ter pripravo še drugih dokumentov, na podlagi katerih se določijo standardi dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode v posamezni lokalni skupnosti.

Vzdrževalna dela in pregledi na objektih se opravljajo periodično vsak teden po usklajenem tedenskem planu. Pregled, čiščenje in snemanje kanalizacije se opravlja med mesecem marcem in oktobrom v vremensko ugodnih dneh.

S specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije opravljamo tudi dela kot so odmašitev in čiščenje kanalizacijskih priključkov, čiščenje hišne kanalizacije, čiščenje meteornih kanalov in ostale storitve.

IZJAVA

VLOGA ZA PRIKLOP NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524