O podjetju

Merilo naše uspešnosti je zadovoljstvo naših uporabnikov.

Predstavitev podjetja

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. se ukvarja z izvajanjem komunalnih storitev na območju Kamnika, medtem ko del svojih storitev zagotavlja tudi v občinah Komenda, Vodice in Mengeš. Organizacijo podjetja tvori med 80 in 85 redno zaposlenih delavcev. V okviru svoje dejavnosti zagotavljamo:

 

  • oskrbo s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
  • vzdrževanje cest ter zimsko službo,
  • urejanje pokopališč,
  • pokopališko in pogrebno dejavnost,
  • upravljanje tržnice v Kamniku,
  • javno razsvetljavo,
  • oglaševanje na čezcestnih transparentih. 

 

Poleg osnovnih dejavnosti izvajamo tudi druge storitve, predvsem s področja izgradnje komunalne infrastrukture. Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. vzdržuje – v sklopu zimske službe skupaj s svojimi podizvajalci – skupno 421,438 km cest.