Mala komunalna čistilna naprava

Vse na enem mestu: od načrtovanja, dobave, vgradnje in subvencioniranja.

Naše storitve

Načrtovanje in vgradnja

Izdelava načrta, predpriprava

Znižanje okoljske dajatve za 90%

Ustrezni rezultati prvih meritev pomenijo nižjo okoljsko dajatev

Slovenski dobavitelji

Dobava certificiranih čistilnih naprav

Sofinanciranje MKČN

Uredimo prijavno dokumentacijo za občinsko subvencijo

Prelistajte naš katalog

KAJ JE MKČN IN ČEMU JO IMETI?

Pred izpustom odpadne vode v okolje je to potrebno očistiti. Če želimo ohraniti zdrav vodni ekostistem in poskrbeti za varno uporabo vode za vsa živa bitja, moramo preprečiti, da neočiščene vode ponikajo in s tem onesnažujejo našo podtalnico. Ne pozabimo, da je podtalnica glavni vir pitne vode!

MKČN je čistilna naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, ki nastaja pri pranju v gospodinjstvu, pri umivanju in splakovanju sanitarij. 

Čiščenje v njej poteka s pomočjo mikroorganizmov. V njej se s pomočjo prezračevanja ustvarjajo pogoji za aerobno biološko razgradnjo organskega onesnaženja. MKČN zato lahko rečemo tudi biološka čistilna naprava!

let je potrebnih, da se investicija povrne

je možno pridobiti iz naslova subvencije

Vse na enem mestu: od načrtovanja, dobave, vgradnje in ureditve subvencioniranja

V sodelovanju s slovenskimi dobavitelji certificiranih in skladnih naprav, kot jih določata predpis, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in predpis, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, poskrbimo za celoten paket v zvezi s svetovanjem, načrtovanjem, dobavo in vgradnjo MKČN oz. nepretočne greznice.  

Kdo mora imeti MKČN oz. nepretočno greznico?

MKČN oz. nepretočno greznico morajo imeti vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oz. niso v aglomeraciji. Preverite ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije.
Čiščenje komunalne odpadne vode  je potrebno zagotoviti z MKČN z zmogljivostjo do 50 PE. PE ali populacijski ekvivalent je enota za onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.

 

Ulovite rok za vgradnjo MKČN oziroma nepretočne greznice!

Rok za vgradnjo MKČN oziroma nepretočne greznice za objekte, ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, je najkasneje do 31. 12. 2021.
Rok za objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico, je ob prvi rekonstrukciji objekta.

Načrtovanje in vgradnja

Vgradnja naprave mora potekati skladno z načrtovanjem, upoštevajoč lokacijo in lastnosti tal. Pred postopkom v Komunalnem podjetju Kamnik d.o.o. zagotovimo izkop in pripravo gradbene jame – če je potrebno, se iz jame odstrani kamenje in odvečno nesnago. Da se prepreči enostransko pogrezanje naprave se na dno jame nanese plast suhega betona. Sledita namestitev čistilne naprave in priključitev cevne napeljave. Postopek se zaključi z zasipanjem jame do zgornjega roba zemljišča. V primeru vgradnje ob posebnih zunanjih pogojih, je skrbno upoštevamo še druge dejavnike, ki vplivajo na vgradnjo, kot npr. v primeru vgradnje na prevoznih območjih, na območjih z visokim nivojem podtalnice, na območjih strmin idr.

Vzdrževanje in upravljanje MKČN

Upravljanje in vzdrževanje MKČN oz. nepretočne greznice je dolžnost lastnika, saj naprava ni del javne infrastrukture! Lastnik objekta mora nadzorovati delovanje naprave, skrbeti za izpraznjenje blata iz MKČN, izvajati servise idr. Eden izmed znakov, da MKČN ne deluje ustrezno je smrad.

Praznjenje naprav zagotavljamo v Komunalnem podjetju Kamnik d.o.o., skladno s terminskim planom enkrat na tri leta. O terminu izpraznjenja pravočasno pisno obvestimo uporabnika. Stanje blata v napravi spremlja upravljalec MKČN oz. nepretočne greznice. V primeru, da je potrebno izredno izpraznjenje, mora upravljalec sam naročiti izvedbo storitve!

 

Ustrezni rezultati prvih meritev pomenijo nižjo okoljsko dajatev

Prve meritve naprave mora uporabnik naročiti po 3 – 9 mesecih njenega zagona. Prve meritve mora lastnik MKČN naročiti pri enem izmed izvajalcev obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, ki je vpisan v evidenco izvajalcev. Če so meritve neustrezne, jih je potrebno ponoviti. Na podlagi ustreznih meritev mora lastnik dostaviti poročilo o meritvah Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o., kjer poskrbimo, da se Poročilo o prvih meritvah ustrezno obravnava za zmanjšanje višine okoljske dajatv. Pregled delovanja MKČN se izvede po prvem letu delovanja in potem na vsake 3 leta. Če njeno delovanje ni skladno s predpisi, se okoljska dajatev poviša.

Kaj ne sodi v MKČN?

Enako kot za kanalizacijo, tudi za MKČN oz. nepretočne greznice velja, da vanje ne sodijo:

  • OLJA IN MASTI
  • OSTANKI HRANE
  • HIGIENSKI PRIPOMOČKI
  • ZDRAVILA
  • AGRESIVNA ČISTILA IN PRALNA SREDSTVA

Vse od navedenega znižuje učinkovitost delovanja naprave!

Splošne informacije

e- pošta: info@kpk-kamnik.si
telefon: 01 839 17 31

Načrtovanje in strokovno svetovanje glede izbora in vgradnje MKČN

Gregor Ulčar
e- pošta: gregor.ulcar@kpk-kamnik.si

Priprava ponudbe

Matic Gorjup
e- pošta: matic.gorjup@kpk-kamnik.si

Informacije o praznjenju MKČN oz. nepretočnih greznic

Vesna Blagojević
e- pošta: vesna.blagojevic@kpk-kamnik.si