Male komunalne čistilne naprave in greznice

Male komunalne čistilne naprave in greznice

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen (MEDO) storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2013 je bil v aprilu 2014 uveden nov način obračunavanja prevzema in čiščenja blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Uredba izvajalcem nalaga, da obračunajo storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, čiščenja prevzetih vsebin na komunalni čistilni napravi ter praznjenja in čiščenja komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic mesečno glede na količino porabljene pitne vode.

Prevzem vsebine iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je storitev Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o., čiščenje vsebine pa storitev Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Tak način obračunavanja prevzema vsebine iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je obvezen za vse izvajalce gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v državi.

Praznjenja izvajamo na podlagi načrta praznjenj po predhodnem pisnem obvestilu vsakega uporabnika posebej ali po naročilu. V kolikor uporabniku načrtovani datum ne ustreza, lahko zahteva nov termin praznjenja.

Uporabniki, ki odpadno vodo ali blato ustrezno obdelajo in uporabijo kot gnojilo v lastnem kmetijskem gospodarstvu, to pomeni, da komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva mešajo skupaj z gnojevko iz kmetijskega gospodarstva ter mešanico skladiščijo najmanj 6 mesecev pred uporabo v kmetijstvu, lahko zahtevajo oprostitev plačila za storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

VLOGE IN SOGLASJA

NAROČITE ČIŠČENJE GREZNICE

Zasebnost in piškotki

5 + 4 =

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524