Izvedba priključka

Stranka vloži vlogo za priključitev na sedežu družbe, in sicer na Cankarjevi cesti 11 v Kamniku. Vlogi priloži pravnomočno gradbeno dovoljenje in PZI-načrt priključka. Na podlagi terenskega ogleda se pripravi predračun in po poravnavi le tega se pristopi k fizični priključitvi na vodovodno omrežje. V dogovoru in s soglasjem upravljavca stranka gradbena dela lahko izvede v lastni režiji vendar le pod nadzorom upravljavca., montažna dela pa mora izvesti strokovno usposobljena ekipa upravljavca.
Stroški priključitve na javni vodovod bremenijo naročnika storitve, in sicer skladno z objavljenim cenikom.
Prestavitev lokacije vodomera oziroma odjemnega mesta je možna in se izvede na pobudo oziroma na naročilo uporabnika. Stroški prestavitve vodomera bremenijo naročnika storitve.

Kontakt:

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

24 urna dežurna služba (vodovod):
041 616 087