Izvedba priključka

Vložite vlogo za priključitev na vodovodno omrežje.

Stranka vloži vlogo za priključitev na sedežu družbe, in sicer na Cankarjevi cesti 11 v Kamniku. Vlogi priloži pravnomočno gradbeno dovoljenje in PZI-načrt priključka. Na podlagi terenskega ogleda se pripravi predračun in po poravnavi le tega se pristopi k fizični priključitvi na vodovodno omrežje. V dogovoru in s soglasjem upravljavca stranka gradbena dela lahko izvede v lastni režiji vendar le pod nadzorom upravljavca, montažna dela pa mora izvesti strokovno usposobljena ekipa upravljavca.

 

  • Stroški priključitve na javni vodovod bremenijo naročnika storitve, in sicer skladno z objavljenim cenikom.
  • Prestavitev lokacije vodomera oziroma odjemnega mesta je možna in se izvede na pobudo oziroma na naročilo uporabnika. Stroški prestavitve vodomera bremenijo naročnika storitve.

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna služba: 041 616 087