Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU Kamnik-Iverje
(območje Ulice Toma Brejca)
Datum zapore: 1. 3. 2019
Čas trajanja:  od 8. do 12.  ure

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na območju  Ulice Toma Brejca  obveščamo, da bo dne, 1. 3. 2019, zaradi okvare na javnemu vodovodu , motena oskrba s pitno vodo od 8. do 12. ure.
Vsem uporabnikom na tem območju se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., ima na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, naslednje pristojnosti:

 • zagotavljanje nemotenega delovanja javnega kanalizacijskega omrežja z rednim vzdrževanjem in čiščenjem objektov javne kanalizacije,
 • čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
 • prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
 • prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
 • deratizacija dvakrat letno in
 • upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav.

Na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, smo zadolženi za:

 • prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta,
 • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta in
 • izvajati oceno obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

Poleg tega ima izvajalec javne službe še ostale zadolžitve v zvezi z vodenjem evidenc, ki izhajajo iz prej navedenih obveznosti ter pripravo še drugih dokumentov, na podlagi katerih se določijo standardi dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode v posamezni lokalni skupnosti.

Vzdrževalna dela in pregledi na objektih se opravljajo periodično vsak teden po usklajenem tedenskem planu. Pregled, čiščenje in snemanje kanalizacije se opravlja med mesecem marcem in oktobrom v vremensko ugodnih dneh.

S specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije opravljamo tudi dela kot so odmašitev in čiščenje kanalizacijskih priključkov, čiščenje hišne kanalizacije, čiščenje meteornih kanalov in ostale storitve.

 

 

Kontakti:

 

Telefon: 01/ 839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna številka: 041 326 256

(

DERATIZACIJA

 

Namen deratizacije je zmanjšati populacijo škodljivih glodavcev, kot so npr. podgane in miši. Z zmanjševanjem njihovega števila prispevamo k zmanjševanju pojava nalezljivih bolezni. Poleg bolezni glodavci povzročajo tudi veliko materialno škodo. Deratizacija se izvaja tudi v kanalizacijskih sistemih. Izvaja se preventivno, navadno dvakrat letno (spomladi in jeseni) ali po naročilu stranke. Pri tem se uporablja posebna, za to namenjena sredstva, ki so učinkovita proti vsem vrstam miši in podgan.

 

Priključitev na kanalizacijo

Priključitev na kanalizacijo

Vsaka stranka, ki se želi priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v občini Kamnik, mora najprej oddati vlogo za priključitev na omrežje. Vloga se odda na sedežu družbe, po pošti ali po elektronski pošti na e-naslov: info@kpk-kamnik.si.

Hišni kanalizacijski priključek izvede Komunalno podjetje Kamnik, d. d., ali za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del po pogojih, podanih v soglasju k priključitvi in pod nadzorom upravljavca.

Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.

 

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna služba: 041 326 256

 

Male komunalne čistilne naprave in greznice

Male komunalne čistilne naprave in greznice

Naročite čiščenje greznic.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen (MEDO) storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2013 je bil v aprilu 2014 uveden nov način obračunavanja prevzema in čiščenja blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Uredba izvajalcem nalaga, da obračunajo storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, čiščenja prevzetih vsebin na komunalni čistilni napravi ter praznjenja in čiščenja komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic mesečno glede na količino porabljene pitne vode.

Prevzem vsebine iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je storitev Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o., čiščenje vsebine pa storitev Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Tak način obračunavanja prevzema vsebine iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je obvezen za vse izvajalce gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v državi.

Praznjenja izvajamo na podlagi načrta praznjenj po predhodnem pisnem obvestilu vsakega uporabnika posebej ali po naročilu. V kolikor uporabniku načrtovani datum ne ustreza, lahko zahteva nov termin praznjenja.

Uporabniki, ki odpadno vodo ali blato ustrezno obdelajo in uporabijo kot gnojilo v lastnem kmetijskem gospodarstvu, to pomeni, da komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva mešajo skupaj z gnojevko iz kmetijskega gospodarstva ter mešanico skladiščijo najmanj 6 mesecev pred uporabo v kmetijstvu, lahko zahtevajo oprostitev plačila za storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

=

Naročilo praznjenja greznic

V kolikor potrebujete storitev pregleda s kamero ali čiščenje kanalizacijskega priključka ter praznjenja greznice ali blata iz MKČN pogosteje, kot je to predvideno v našem načrtu, nas pokličite v času uradnih ur ali nam preprosto pošljite naročilo preko naše spletne strani. Odgovor vam bomo poslali v najkrajšem možnem času.

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna številka: 041 326 256

 

NAROČITE ČIŠČENJE GREZNICE

3 + 5 =

Oglaševanje

Oglaševanje

Transparenti in reklamni izveski

Izvajamo storitev oglaševanja na čez cestnih transparentih in reklamnih izveskih na drogovih svetilk javne razsvetljave. Za namen oglaševanja na transparentih je na voljo 6 lokacij, in sicer:

 • Pod Skalco,
 • obvoznica pri ŠCRM,
 • na Duplici pri NLB,
 • na Bakovniku pri pošti,
 • na Ljubljanski cesti pri Mercatorju in
 • na Šolski ulici pri športni hali.

Na reklamnih izveskih je možno oglaševanje na vseh drogovih javne razsvetljave na širšem območju mesta Kamnik, za oglaševanje se predhodno dogovorite pri družbi AMICUS, d. o. o..

Kontakt AMICUS, d.o.o.:

Naročila in informacije:

 

Telefon: 01/ 839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Javna razsvetljava: 031 407 047